LOGO VNBET
MỤC LỤC
KINH TRƯỜNG A - HÀM - chánh dịch: TUỆ SỸ
PHẦN I ..........................................................................................................15
1. KINH ĐẠI BẢN ...........................................................................15
2. KINH DU HÀNH .........................................................................61
3. KINH ĐIỂN TÔN ........................................................................151
4. KINH XÀ-NI-SA ...........................................................................169
PHẦN II .................................................................................................................183
5. KINH TIỂU DUYÊN ....................................................................183
6. KINH CHUYÊN LUÂN VƯƠNG TU HÀNH .............................197
7. KINH TỆ - TÚ ...............................................................................209
8. KINH TÁN - ĐÀ - NA ....................................................................227
9. KINH CHÚNG TẬP .......................................................................239
10. KINH THẬP THƯỢNG ................................................................259
11. KINH TĂNG NHẤT .......................................................................283
12. KINH TAM TỤ ...............................................................................291
13. ĐẠI DUYÊN PHƯƠNG TIỆN .....................................................295
14. THÍCH ĐỀ HOÀN NHÂN VẤN.....................................................309
15. KINH A - NẬU - DI .........................................................................327
16. KINH THIỆN SINH .......................................................................345
17. KINH THANH TỊNH ......................................................................357
18 KINH TỰ HOAN HỶ .......................................................................373
19. KINH ĐẠI HỘI ................................................................................ 387
PHẦN III....................................................................................................................399
20. KINH A - MA - TRÚ ..........................................................................399
21. KINYH PHẠM VÕNG ........................................................................427
22. KINH CHỦNG ĐỨC .........................................................................453
23. KINH CỨU - LA - ĐÀN - ĐẦU ..........................................................465
24. KINH KIÊN CỐ ..................................................................................485
25. KINH LÕA HÌNH PHẠM CHÍ ............................................................493
26. KINH TAM MINH ................................................................................503
27. KINH SA -MÔN QUẢ ........................................................................515

* Trang 11 *
device

28. KINH BỐ - TRA - BÀ -LÂU ..............................................................................531
29. KINH LỘ GIÀ .....................................................................................................549
PHẦN IV ...........................................................................................................................................559
30. KINH THẾ KÝ .......................................................................................................559
KINH TRƯỜNG A HÀM - dịch giả: THÍCH TRÍ ĐỨC
TỰA ..................................................................................................................................................721
PHẦN I .............................................................................................................................................727
Phần I - KINH ĐẠI - BẢN - DUYÊN thứ 1...................................................................................729
Phần I - KINH DU HÀNH thứ 2 - đoạn 1 ....................................................................................755
Phần I - KINH DU - HÀNH thứ 2 - đoạn 2 ..................................................................................775
Phần I - KINH DU HÀNH thứ 2 - đoạn 3 .....................................................................................789
Phần I - KINH ĐIỂN TÔN thứ 3 .......................................................................................................807
PHẦN II ...................................................................................................................................................815
Phần II - KINH TỨ TÍNH - thứ 1.................................................................................................817
Phần II - KINH CHUYỂN LUÂN VƯƠNG TU HÀNH - thứ 2 .................................................825
Phần II - KINH TỆ TÚC - thứ 3 ..................................................................................................835
Phần II- KINH TÁN - ĐÀ - NA thứ 4 ...........................................................................................849
Phần II - KINH ĐẠI DUYÊN PHƯƠNG TIỆN - thứ 9 ................................................................857
Phần II - KINH - THIỆN - SINH - thứ 12 .....................................................................................865
PHẦN III .......................................................................................................................................................877
Phần III - KINH PHẠM ĐỘNG - thứ 2 ............................................................................................879
Phần III - KINH CỨU - LA - ĐÀN - ĐẦU - thứ 4 .........................................................................893
Phần III- KINH KIÊN CỐ - thứ 5 ...................................................................................................905
Phần III - KINH LỎA HÌNH PHẠM CHÍ - thứ 6 ............................................................................909
Phần III- KINH SA MÔN QUẢ - thứ 8 ...........................................................................................913
Phần III - KINH BỐ - TRA - BÀ -LÂU - thứ 9 ................................................................................921
KINH TIỀN DỤ..................................................................................................................................927
VÀI LỜI SAU KINH ...........................................................................................................................931


 

* Trang 12 *
deviceTRƯỜNG A - HÀM

Bản dịch
TUỆ SỸ


PHẦN I

1. KINH ĐẠI BẢN
2. KINH DU HÀNH
3. KINH ĐIỂN TÔN
4. KINH XÀ - NI - SA

 

* Trang 13 *
device

* Trang 14 *
device

 
Kinh Trường A - Hàm Tập 1