LOGO VNBET
PHẦN IV

30. KINH THẾ KỶ

 
Phẩm 1: CHÂU DIÊM-PHÙ-ĐỀ
Phẩm 2: UẤT-ĐAN-VIẾT
Phẩm 3: CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG
Phẩm 4: ĐỊA NGỤC
Phẩm 5: LONG ĐIỂU
Phẩm 6: A-TU-LA
Phẩm 7: TỨ THIÊN VƯƠNG
Phẩm 8: ĐAO-LỊ THIÊN
Phẩm 9: TAM TAI
Phẩm 10: CHIẾN ĐẤU
Phẩm 11: BA TRUNG KIẾP
Phẩm 12: THẾ BỔN DUYÊN

* Trang 557 *
device

* Trang 558 *
device

 
Kinh Trường A - Hàm Tập 1