LOGO VNBET

Kinh Tương Ưng 1 Thiên Có Kệ

Hội Đồng Chứng Minh

Hội Đồng Chỉ Đạo

Chương I Tương Ưng Chư Thiên I. Phẩm Cây Lau

Chương I Tương Ưng Chư Thiên II. Phẩm Vườn Hoan Hỷ

Chương I Tương Ưng Chư Thiên III. Phẩm Kiếm (S.I,13)

Chương I Tương Ưng Chư Thiên IV. Phẩm Quần Tiên

Chương I Tương Ưng Chư Thiên V. Phẩm Thiêu Cháy

Chương I Tương Ưng Chư Thiên VI. Phẩm Già

Chương I Tương Ưng Chư Thiên VII. Phẩm Thắng (S.i,39)

Chương I Tương Ưng Chư Thiên VIII. Phẩm Đoạn (S.i,41)

Chương II Tương Ưng Thiên Tử I. Phẩm Thứ Nhất (S.i,46)

Chương II Tương Ưng Thiên Tử II. Phẩm Cấp Cô Độc (S.i,51)

Chương II Tương Ưng Thiên Tử III. Phẩm Các Ngoại Đạo (S.i,56)

Chương III Tương Ưng Kosala I. Phẩm Thứ Nhất

Chương III Tương Ưng Kosala II. Phẩm Thứ Hai

Chương III Tương Ưng Kosala III. Phẩm Thứ Ba

Chương IV Tương Ưng Ác Ma I. Phẩm Thứ Nhất

Chương IV Tương Ưng Ác Ma II. Phẩm Thứ Hai

Chương IV Tương Ưng Ác Ma III. Phẩm Thứ Ba

Chương V Tương Ưng Tỷ-Kheo-Ni

Chương VI Tương Ưng Phạm Thiên I. Phẩm Thứ Nhất

Chương VI Tương Ưng Phạm Thiên II. Phẩm Thứ Hai

Chương VII Tương Ưng Bà-La-Môn I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất

Chương VII Tương Ưng Bà-La-Môn II. Phẩm Cư Sĩ

Chương VIII Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa

Chương IX Tương Ưng Rừng

Chương X Tương Ưng Dạ-Xoa

Chương XI Tương Ưng Sakka I. Phẩm Thứ Nhứt

Chương XI Tương Ưng Sakka II. Phẩm Thứ Hai

Chương XI Tương Ưng Sakka III. Phẩm Thứ Ba

Mục Lục

Kinh Tương Ưng 1 Thiên Có Kệ