LOGO VNBET
II. PHẨM THỨ HAI
§ I. (XI) BÌNH BÁT (VÀNG) (Tăng, Đại 2, 566-567) (S.ii,233)
1) Tại Sàvatthi.
2) – Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng...
3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta, Ta biết có người có tâm như sau: “Dầu cho vì một bình bát vàng đựng đầy phấn bạch ngân, vị này cũng không cố ý nói láo”.
4) Trong một thời gian khác, Ta lại thấy người ấy bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiến, đã cố ý nói láo.
5) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng..
6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.
 
§ II. (XII) BÌNH BÁT ( BẠC) (S.ii,233)
1) Sàvatthi.
2) – Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng...
3) Ở đây, này các Tỷ-kheo với tâm của Ta, Ta biết có người có tâm như sau: “Dầu cho vì một bình bát bạc đựng đầy phấn vàng, vị này cũng không có cố ý nói láo”.
4) Trong một thời gian khác, Ta lại thấy người ấy bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm, đã cố ý nói láo.
5) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng...
6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.
 
§ III – X.  MỘT ĐỒNG TIỀN VÀNG… NGƯỜI MỸ NHÂN ĐỊA PHƯƠNG (S.ii,233)
1) Sàvatthi.
2) – Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta, Ta biết có người có tâm như sau...

* Trang 576 *
device

‘Dầu cho vì một đồng tiền vàng Nikkha...
‘Dầu cho vì một trăm đồng tiền vàng Nikkha...
‘Dầu cho vì một đồng tiền vàng ròng Nikkha...
‘Dầu cho vì một trăm đồng tiền vàng ròng Nikkha...
‘Dầu cho vì quả đất đầy những vàng...
‘Dầu cho vì mọi lợi ích vật chất...
‘Dầu cho vì mạng sống...
‘Dầu cho vì người mỹ nhân địa phương, vị ấy cũng không cố ý nói láo.
3) Trong một thời gian khác, Ta lại thấy người ấy bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị chinh phục, đã cố ý nói láo.
4) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng.
5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.

* Trang 577 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập I