LOGO VNBET
II. PHẨM THỨ HAI
§ I. MẮT (S.ii,249)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Độc).
2) Rồi Tôn giả Ràhula, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên.
Thế Tôn nói với Tôn giả Ràhula đang ngồi xuống một bên:
3) – Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Con mắt là thường hay vô thường?
– Là vô thường, bạch Thế Tôn.
4) – Cái gì vô thường, là khổ hay lạc?
– Là khổ, bạch Thế Tôn.
5) – Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi nhìn cái ấy như sau: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”?
– Thưa không, bạch Thế Tôn.
6-17) – Tai... Mũi... Lưỡi... Thân...
18) – Ý là thường hay vô thường?
– Là vô thường, bạch Thế Tôn.
19) – Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
– Là khổ, bạch Thế Tôn.
20) – Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi nhìn cái ấy như sau: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”?
– Thưa không, bạch Thế Tôn.
21) – Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử có trí nhàm chán mắt, nhàm chán tai, nhàm chán mũi, nhàm chán lưỡi, nhàm chán thân, nhàm chán ý.
22) Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã giải thoát”. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành; những điều gì nên làm đã làm; không còn trở lui trạng thái này nữa”.

* Trang 594 *
device

§ II. SẮC (S.ii,250)
1) Tại Sàvatthi.
2) – Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào?
(2) Sắc:
– Sắc là thường hay vô thường?
– Là vô thường, bạch Thế Tôn.
(6-20) – Thanh... Hương... Vị... Xúc... Pháp...
 
§ III. THỨC (S.ii,251)
(3-20) – Nhãn thức... Nhĩ thức... Tỷ thức... Thiệt thức... Thân thức... Ý thức...
 
§ IV. XÚC (S.ii,251)
(3-20) – Nhãn xúc... Nhĩ xúc... Tỷ xúc... Thiệt xúc... Thân xúc... Ý xúc...
 
§ V. THỌ (S.ii,251)
(3-20) – Thọ do nhãn xúc sanh... Thọ do nhĩ xúc sanh... Thọ do tỷ xúc sanh... Thọ do thiệt xúc sanh... Thọ do thân xúc sanh... Thọ do ý xúc sanh...
 
§ VI. TƯỞNG (S.ii,251)
(3-20) – Sắc tưởng... Thanh tưởng... Hương tưởng... Vị tưởng... Xúc tưởng... Pháp tưởng...
 
§ VII. TƯ (S.ii,251)
(3-20) – Sắc tư... Thanh tư... Hương tư... Vị tư... Xúc tư... Pháp tư...
 
§ VIII. ÁI (S.ii,251)
(3-20) – Sắc ái... Thanh ái... Hương ái... Vị ái... Xúc ái... Pháp ái...
 
§ IX.GIỚI (S.ii,251)
(3-20) – Địa giới... Thủy giới... Hỏa giới... Phong giới... Không giới... Thức giới...

* Trang 595 *
device

§ X. UẨN (S.ii,252)
(3-17) – Sắc... Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô thường?
– Là vô thường, bạch Thế Tôn...
(21-22) – Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều... “...không còn trở lui trạng thái này nữa”.
 
§ XI. TÙY MIÊN (Tạp, Đại 2, 50c, Tạp, Đại 2, 118c, S.22,91 Ràhula. Tạp, Đại 2,55a) (S.ii,252)
1) Sàvatthi.
2) Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế Tôn:
3) – Bạch Thế Tôn, do biết thế nào, do thấy thế nào, trong thân có thức này và trong tất cả tướng ở ngoài, (1) không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên? (2)
4) – Này Ràhula, phàm sắc nào quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, vị ấy thấy như thật tất cả các sắc với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Phàm thọ nào... Phàm tưởng nào... Phàm hành nào... Phàm thức nào quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, vị ấy thấy như thật tất cả các thức với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi,cái này không phải tự ngã của tôi”.
5) Này Ràhula, do biết như vậy, do thấy như vậy, trong thân có thức này với tất cả tướng ở ngoài, không có ngã kiến, không có ngã sở kiến, không có mạn tùy miên. (3)
 
§ XII. VIỄN LY (Tạp, Đại 2, 50c. S.23,92 Ràhula) (Tạp, Đại 2,b) (Tạp, Đại 2, 119a). (S.ii,253)
1) Sàvatthi.
______________
(1) Một thân khác có thức hay không có Thức (Tập Sớ).
(2) Ba danh từ này xem M. iii, 18, 32.
(3) Xem trước I, 17, 21, 141.

* Trang 596 *
device

2) Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế Tôn:
 3) – Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, thấy như thế nào, trong thân thể có thức này và trong tất cả tướng ở ngoài, tâm đã viễn ly được ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, siêu việt mọi ngã mạn, (1) được tịch tịnh, giải thoát?
4) – Này Ràhula, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; vị ấy thấy như thật tất cả các sắc với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”.
Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ.
5) Này Ràhula, phàm thọ gì... phàm tưởng gì... phàm hành gì... phàm thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; vị ấy thấy như thật tất cả các thức với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”.
Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ.
6) Này Ràhula, do biết như vậy, thấy như vậy, trong thân thể có thức này và trong tất cả tướng ở ngoài, tâm đã viễn ly ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt khỏi các ngã mạn, được tịch tịnh, giải thoát.
__________________
(1) Nghĩa là sự quyết định các giá trị, so sánh ngã với các ngã khác.

* Trang 597 *
device

* Trang 598 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập I