LOGO VNBET

Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II

Hội Đồng Chứng Minh

Hội Đồng Phiên Dịch

Mục Lục

Chương Hai: Tương Ưng Ràdha, I. Phẩm Thứ Nhất

II. Phẩm Thứ Hai

III. Phẩm Sơ Vấn

IV. Phẩm Thân Cận

Chương Ba: Tương Ưng Kiến, I. Phẩm Dự Lưu

II. Phẩm Trùng Thuyết (1), III. Phẩm Trùng Thuyết (2)

IV. Phẩm Trùng Thuyết (3), V. Phẩm Trùng Thuyết (4)

Chương Bốn: Tương Ưng Nhập

Chương Năm: Tương Ưng Sanh

Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não

Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta

Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng

Chương Chín : Tương Ưng Kim Xí Điểu

Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà

Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây

Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagotta

Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền

Tập IV. Thiên Sáu Xứ

Tập IV. Thiên Sáu Xứ, Chương I: Tương Ưng Sáu Xứ, Phần Một: Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, I. Phẩm Vô Thường

II. Phẩm Song Đôi

III. Phẩm Tất Cả

IV. Phẩm Sanh Pháp

V. Phẩm Vô Thường

Phần Hai: Năm Mươi Kinh Thứ Hai, I. Phẩm Vô Minh

II. Phẩm Migajàla

III. Phẩm Bệnh

IV. Phẩm Channa

V. Phẩm Từ Bỏ

Phần Ba: Năm Mươi Kinh Thứ Ba, I. Phẩm An Ổn, Khỏi Các Khổ Ách

II. Phẩm Thế Giới Dục Công Đức

III. Phẩm Gia Chủ

IV. Phẩm Devadaha

V. Phẩm Mới Và Cũ

Phần Bốn: Năm Mươi Kinh Thứ Tư, I. Phẩm Duyệt Hỷ Tiêu Tận

II. Phẩm Sáu Mươi Lược Thuyết

III. Phẩm Biển

IV. Phẩm Rắn Độc

Chương Hai: Tương Ưng Bộ, Phần Một : Phẩm Có Kệ

Phần Hai: Phẩm Sống Một Mình

Phần Ba: Phẩm Một Trăm Lẻ Tám Pháp Môn

Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân, Phần Một, I. Phẩm Trung Lược

Phần Hai, II. Phẩm Trung Lược

Phần Ba, III. Phẩm Ba

Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka

Chương Năm: Tương Ưng SĀMAṆḌAKA

Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna

Chương Bảy: Tương Ưng Tâm

Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng

Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi, Phần Một, Phẩm Một

Phần Hai, Phẩm Hai

Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết

Tập V. Thiên Đại Phẩm

Tập V: Thiên Đại Phẩm, Chương I: Tương Ưng Đạo, I. Phẩm Vô Minh

II. Phẩm Trú

III. Phẩm Tà Tánh

IV. Phẩm Về Hạnh (Paṭipattivagga)

Ngoại Đạo Trung Lược

Mặt Trời Lược Thuyết, I. Liên Hệ Đến Viễn Ly

II. Nhiếp Phục Tham (Ràgavinaya)

Một Pháp Trung Lược (I), I. Liên Hệ Đến Viễn Ly

II. Nhiếp Phục Tham, Một Pháp Trung Lược (II), I. Liên Hệ Đến Viễn Ly

II. Nhiếp Phục Tham

Hằng Hà Lược Thuyết, I. Liên Hệ Đến Viễn Ly

II. Nhiếp Phục Tham, III. Nhập Vào Bất Tử, IV. Thiên Về Niết-Bàn

V. Phẩm Không Phóng Dật, I. Viễn Ly

II. Nhiếp Phục Tham, III. Bất Tử, IV. Niết-Bàn

VI. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh

VII. Phẩm Tầm Cầu

VIII. Phẩm Bộc Lưu

Chương II: Tương Ưng Giác Chi, I. Phẩm Núi

II. Phẩm Về Bệnh

III. Phẩm Udàyi

IV. Phẩm Triền Cái

V. Phẩm Chuyển Luân

VI. Phẩm Tổng Nhiếp Giác Chi

VII. Phẩm Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra

VIII. Phẩm Đoạn Diệt

IX. Phẩm Sông Hằng Quảng Thuyết, X.Phẩm Không Dật, XI. Phẩm Cần Dùng Sức Mạnh

XII. Phẩm Tầm Cầu, XIII. Phẩm Bộc Lưu

XIV. Phẩm Sông Hằng Quảng Thuyết, XV. Phẩm Không Phóng Dật, XVI. Phẩm Cần Dùng Sức Mạnh

XVII. Phẩm Tầm Cầu, XVIII. Phẩm Bộc Lưu

Chương III Tương Ưng Niệm Xứ, I.Phẩm AMBAPÀLI

II. Phẩm NÀLANDA,

III. Phẩm Giới Trú

IV. Phẩm Chưa Từng Được Nghe

V. Phẩm Bất Tử

VI. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

VII. Phẩm Không Phóng Dật, VIII. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh, IX. Phẩm Tầm Cầu

X. Phẩm Bộc Lưu

Chương Bốn, Tương Ưng Căn, I. Phẩm Thanh Tịnh

II. Phẩm Có Phần Yếu Hơn

III. Phẩm Sáu Căn,

IV. Phẩm Lạc Căn

V. Phẩm Về Già

VI. Phẩm Thứ Sáu

VII. Phẩm Giác Phần

VIII. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

IX. Phẩm Không Phóng Dật, X. Phẩm Làm Việc Cần Sức Mạnh, XI. Phẩm Tầm Cầu

XII. Phẩm Bộc Lưu, XIII. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

XIV. Phẩm Không Phóng Dật, XV. Phẩm Các Việc Làm Cần Sức Mạnh, XVI. Phẩm Tầm Cầu, XVII. Phẩm Bộc Lưu

Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần, I. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

II. Phẩm Không Phóng Dật, III. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh

IV. Phẩm Tầm Cầu, V. Phẩm Bộc Lưu

Chương Sáu: Tương Ưng Lực, I. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

II. Phẩm Không Phóng Dật, III. Phẩm Sức Mạnh, IV. Phẩm Tầm Cầu, V. Phẩm Bộc Lưu

VI. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

VII. Phẩm Không Phóng Dật, VIII. Phẩm Lực, IX. Phẩm Tầm Cầu

X. Phẩm Bộc Lưu

Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc, I. Phẩm CÀPÀLA

II. Phẩm Lầu Rung Chuyển

III. Phẩm Thứ Ba

IV. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết, V. Phẩm Không Phóng Dật, VI. Phẩm Các Việc Làm Cần Sức Mạnh, VII. Phẩm Tầm Cầu, VIII. Phẩm Bộc Lưu

Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha, I. Phẩm Độc Cư

II. Phẩm Thứ Hai

Chương Chín: Tương Ưng Thiền, I. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết

II. Phẩm Không Phóng Dật, III. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh, IV. Phẩm Tầm Cầu, V. Phẩm Bộc Lưu

Chương Mưởi: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra, I. Phẩm Một Pháp

II. Phẩm Thứ Hai

Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu, I. Phẩm VELUDVÀRA

II. Phẩm Một Ngàn Hay Vườn Vua

III. Phẩm SARANÀNI

IV. Phẩm Phước Đức Sung Mãn

V. Phẩm Phước Đức Sung Mãn Với Kệ

VI. Phẩm Với Trí Tuệ

VII. Phẩm Đại Trí Tuệ

Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định

II. Phẩm Chuyển Pháp Luân

III. Phẩm Koṭigàma

IV. Phẩm Rừng Siṃsapà

V. Phẩm Vực Thẳm

VII. Phẩm Chứng Đạt

VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết

VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ

IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết

X. Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn

XI. Phẩm Năm Sanh Thú

Chú Dẫn

Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II