LOGO VNBET
    Vua lại hỏi: “Như xe chở muối, trâu kéo muối, xe với trâu có phân biệt được vị của muối chăng?”
    Na-tiên đáp: “Xe với trâu không thể phân biệt biết được vị của muối.”
    Vua hỏi: “Như vị mặn của muối có thể cân lường được chăng?”
    Na-tiên đáp: “Chỉ lấy trí hiểu biết của đại vương mới có thể ước lượng được vị mặn của muối. Vị mặn của muối không thể cân lường được. Chỉ sự nặng nhẹ mới có thể cân lường được thôi.”
   Vua nói: “Hay thay!”

16. CĂN VÀ TRẦN
    Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, trong thân người có năm sự nhận biết, (1) do nơi nhiều việc mà biết, hay chỉ do nơi một việc mà biết?”
    Na-tiên đáp: “Do nhiều việc mà biết, không phải chỉ do một việc mà biết. Ví như trên một chỗ đất, các loại ngũ cốc mọc lên, mỗi thứ đều tùy theo giống loại của mình.
    “Năm sự rung động khác nhau trong thân người (2) đều do nơi nhiều việc, tùy theo công năng của mình mà sanh ra sự nhận biết.”
    Vua tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay!”
______________
(1) Bản Hán văn dùng ngũ tri (tiếng hoa), ở đây tức là sự nhận biết của năm giác quan: mặt, mũi, tai, lưỡi và thân.
(2) Do năm giác quan, cảm thọ khác nhau với ngoại cảnh: hình sắc, âm thanh, hương, vị, xúc chạm.

* Trang 83 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên