LOGO VNBET
    Na-tiên hỏi: “Đại vương có biết ai là người chế ra chữ viết chăng?”
    Vua đáp: “Người chế ra chữ viết trước đây tên là Chất.”(1)
    Na-tiên hỏi: “Đại vương đã từng gặp người ấy chưa?”
    Vua đáp: “Người đã chết từ lâu rồi, trẫm chưa từng được gặp.”
    Na-tiên hỏi: “Vua chưa từng được gặp ông ấy, sao biết ông là người chế ra chữ viết?”
    Vua đáp: “Từ xưa đến nay truyền nối nhau mà bảo rằng ông Chất tạo ra chữ viết, nên trẫm biết được như vậy.”
    Na-tiên nói: “Cũng như vậy đó. Bần tăng đã từng được thấy kinh điển, giới luật của Phật truyền lại, cũng như thấy Phật không khác. Kinh điển do Phật thuyết dạy rất sâu xa, vi diệu, mang lại sự an lạc. Những người đã được học biết kinh điển, giới luật của Phật nối tiếp nhau truyền dạy lại cho đời sau. Do đó mà bần tăng biết là không ai hơn được Phật.”

2. LÀM THEO KINH PHẬT
   Vua lại hỏi: “Như được gặp kinh điển của Phật, có thể học làm theo lâu dài chăng?”
   Na-tiên đáp: “Những kinh điển, giới luật do Phật truyền dạy rất thâm sâu, thích đáng, có thể học làm theo suốt đời.”
   Vua tán thán rằng: “Hay thay!”
___________________
(1) Tiếng Phạn là Tissa.

* Trang 95 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên