LOGO VNBET
   “Ví như có người đốt lửa. Sau tắt lửa đi rồi, có thể chỉ được ánh sáng của lửa đang ở đâu chăng?”
   Vua nói: “Không thể chỉ được.”
   Na-tiên nói: “Cũng vậy đó. Phật đã nhập Niết-bàn từ lâu, không thể biết được chỗ trụ xứ của ngài.”
   Vua tán thán: “Hay thay!”
   Na-tiên nói: “Người ta cũng như vậy. Như phải thọ sanh đời sau nữa, có thể biết trước được.”
   Vua tán thán rằng: “Hay thay!”

2. TỰ YÊU MẾN THÂN THỂ
   Vua lại hỏi: “Các vị sa-môn có tự yêu mến thân mình hay không?”
   Na-tiên đáp: “Không, sa-môn không tự yêu mến thân mình.”
   Vua hỏi: “Như nói rằng sa-môn không tự yêu mến thân mình, vì sao chỗ nằm phải lo cho êm ấm, miếng ăn phải chọn những thứ ngon bổ. Như vậy là nghĩa thế nào?”
   Na-tiên hỏi vua: “Đại vương đã từng ra trận chiến đấu chưa?”
   Vua đáp: “Có, trẫm đã từng ra trận chiến đấu.”
   Na-tiên hỏi: “Khi ra trận, đại vương có từng bị gươm đao hoặc tên địch bắn trúng chăng?”
   Vua đáp: “Có. Trẫm đã từng bị đao chém trúng.”
   Na-tiên hỏi: “Khi bị thương, đại vương làm thế nào?”
   Vua đáp: “Dùng thuốc đắp lên, lấy vải băng kỹ lại.”
   Na-tiên hỏi: “Đại vương vì yêu mến vết thương ấy mà săn sóc kỹ như vậy chăng?”
   Vua đáp: “Không phải. Trẫm không có yêu mến vết thương ấy.”

 

* Trang 99 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên