LOGO VNBET
    Na-tiên nói: “Người ta làm thiện cũng vậy. Phải nên làm từ trước. Đợi khi thúc bách (1) mới làm, chẳng có ích gì cho thân mình.
    “Như đại vương có thù oán, khi cần chiến đấu mới sai người luyện tập quân mã, có nên vậy chăng?”
    Vua đáp: “Không được. Cần phải rèn luyện trước, lúc cần là sẵn sàng chiến đấu. Như đợi lúc cần mới luyện quân mã, chỉ là vô ích thôi.”
    Na-tiên nói: “Kinh Phật dạy rằng: Người ta nên nhớ nghĩ làm việc thiện từ trước, chờ đến sau này mới làm vô ích.
     “Đại vương chớ nên bỏ đạo lớn mà học theo tà đạo, đừng bắt chước kẻ ngu si mà bỏ thiện làm ác, sau này có than khóc cũng chỉ là vô ích. (2) Người nào bỏ nẻo chánh mà theo điều bất chánh, đến khi sắp chết dù hối hận cũng không còn kịp nữa.”
     Vua tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay!”

3. ĐỊA NGỤC
    Vua hỏi Na-tiên: “Trẫm nghe các vị sa-môn dạy rằng: Lửa ở chốn địa ngục không giống như lửa ở thế gian này. Như lấy một viên đá nhỏ mà đốt trong lửa từ sáng đến tối ở thế gian này, cũng chẳng hề tiêu mất. Nhưng lấy một hòn đá lớn mà thả vào lửa địa ngục liền tức thì tiêu mất. Nói như vậy, trẫm không tin được.
_____________________
(1) Tức là khi nghiệp quả nặng đã đến.
(2) Chỗ đối đáp này thật thể hiện rõ tinh thần “nói chuyện theo cách của bậc trí giả” như Ngài Na-tiên đã nói từ trước. Nghĩa là ngài thẳng thắn mà khuyên răn vua, không có chút e dè khi nói chuyện với một bậc đế vương đầy quyền uy.

* Trang 86 *
device

    “Các vị sa-môn lại dạy rằng: Người làm việc ác, đọa vào chốn địa ngục, trải qua cả ngàn vạn năm thọ khổ cũng không tiêu mất, cũng không chết đi. Như vậy trẫm càng không thể tin được!”
    Na-tiên hỏi vua: “Này đại vương, dưới nước có các loài rắn biển, rồng, rùa, cua..., khi con cái có thai thường ăn cả cát, sỏi vào bụng. Đại vương có từng nghe nói đến việc ấy chăng?”
    Vua đáp: “Trẫm có nghe nói, các loài ấy lấy những thứ đó làm thức ăn.”
    Na-tiên hỏi: “Vậy những thứ cát, sỏi ấy vào trong bụng chúng có tiêu được không?”
    Vua đáp: “Tất nhiên là chúng đều được tiêu hóa hết.”
    Na-tiên hỏi: “Còn cái thai trong bụng chúng có tiêu mất chăng?”
    Vua đáp: “Không, không thể tiêu được.”
    Na-tiên hỏi: “Vì sao không tiêu được?”
    Vua đáp: “Vì là tương đồng, cùng loại của chúng nên tất nhiên là không thể tiêu mất được.”
    Na-tiên nói: “Người đọa vào địa ngục cũng giống như vậy. (1) Trải qua ngàn vạn năm vẫn không tiêu, không chết. Do những việc tội lỗi mà người ấy đã tạo ra chưa được giải trừ hết, nên không thể tiêu mất, không thể chết đi.
____________________
(1) Theo ví dụ này, thì lửa địa ngục do ác nghiệp sanh ra. Người tạo ác nghiệp phải đọa vào đó để thọ khổ, nên lửa chỉ làm cho kẻ ấy khổ sở mà không thể giết chết hoặc làm tiêu mất. Chừng nào ác nghiệp vẫn còn, thì người ấy vẫn còn tồn tại mà chịu khổ sở trong địa ngục.

* Trang 87 *
device

     “Này đại vương, như những loài sư tử, cọp, chó, mèo, khi con cái có thai đều ăn xương thịt của các con mồi. Vậy xương thịt ấy vào bụng chúng có tiêu đi không?”
     Vua đáp: “Đều tiêu hóa hết.”
     Na-tiên hỏi: “Còn cái thai trong bụng chúng có tiêu mất chăng?”
     Vua đáp: “Không, không thể tiêu được.”
     Na-tiên hỏi: “Vì sao không tiêu được?”
    Vua đáp: “Vì là tương đồng, cùng loại của chúng nên tất nhiên là không thể tiêu mất được.”
     Na-tiên nói: “Người đọa vào địa ngục cũng giống như vậy. Trải qua ngàn vạn năm vẫn không tiêu, không chết. Do những việc ác mà người ấy đã tạo ra chưa được giải trừ hết, nên không thể tiêu mất, không thể chết đi.
   “Này đại vương, như những loài trâu, ngựa, lừa, nai, khi con cái có thai đều ăn các loại cỏ khô. Vậy cỏ khô ấy vào bụng chúng có tiêu đi không?”
    Vua đáp: “Đều tiêu hóa hết.”
    Na-tiên hỏi: “Còn cái thai trong bụng chúng có tiêu mất chăng?”
    Vua đáp: “Không, không thể tiêu được.”
    Na-tiên hỏi: “Vì sao không tiêu được?”
    Vua đáp: “Vì là tương đồng, cùng loại của chúng nên tất nhiên là không thể tiêu mất được.”
     Na-tiên nói: “Người đọa vào địa ngục cũng giống như vậy. Do tội lỗi đã làm chưa được giải trừ hết, nên không thể tiêu mất, không thể chết đi.
     “Này đại vương, như những hàng phụ nữ giàu có trong xã hội, mỗi khi có thai thường tùy ý ăn rất nhiều

* Trang 88 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên