LOGO VNBET
3. SAU KHI CHẾT
   Vua lại hỏi: “Người ta sau khi chết, thân này không tái sanh trở lại hay sao?”
   Na-tiên đáp: “Người ta sau khi chết sẽ thọ sanh với một thân thể mới, còn thân này không sanh theo qua đời sống khác.
   “Ví như bấc đèn, khi cháy hết lại thêm bấc khác vào, nên tiếp nối nhau, lửa cháy bằng bấc mới. Thân người cũng như vậy. Khi thân cũ không tồn tại nữa, lại thọ nhận một thân thể mới.”
    Na-tiên hỏi vua: “Khi đại vương còn nhỏ tuổi, có theo thầy học các loại kinh sách chăng?”
    Vua đáp: “Tất nhiên là có. Đến giờ trẫm vẫn còn nhớ.”
    Na-tiên hỏi vua: “Đại vương do nơi thầy mà học kinh sách, nhưng vị thầy ấy có tự biết được nguồn gốc của kinh sách chăng, hay do nơi người xưa mà biết?”
    Vua đáp: “Thật không tự biết. Do nối tiếp theo người xưa mà biết.”
    Na-tiên nói: “Thân người cũng như vậy. Khi hoại thân cũ thì nối tiếp mà thọ thân mới.”
   Vua tán thán: “Hay thay!”

4. NHÂN QUẢ NỐI TIẾP
   Vua lại hỏi: “Khi thọ thân mới như vậy, tự người ta có nhớ biết chăng?”
   Na-tiên đáp: “Không biết.”

 

* Trang 96 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên