LOGO VNBET
    Na-tiên đáp: “Không, cha mẹ của đức Phật không có các tướng tốt như thế.”
    Vua nói: “Như cha mẹ đã không có, vậy chắc là Phật cũng không thể có các tướng như thế. Như trong các loài, sanh ra đều tùy theo chủng loại của mình. Cha mẹ của Phật đã không có các tướng ấy, vậy chắc chắn là Phật cũng không thể có được.”
   Na-tiên nói: “Cha mẹ của Phật tuy không có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thân có sắc vàng ròng, hào quang chiếu sáng, nhưng Phật quả thật có các tướng ấy.”
   Na-tiên hỏi vua: “Đại vương đã từng thấy hoa sen chưa?”
   Vua đáp: “Trẫm đã từng thấy.”
   Na-tiên hỏi: “Như hoa sen ấy, sanh ra trong lòng đất, lớn lên trong bùn nước. Màu sắc và hương thơm đều tuyệt hảo, như vậy có giống cùng loại theo với đất bùn và nước hay chăng?”
   Vua đáp: “Không giống.”
   Na-tiên nói: “Tuy cha mẹ của đức Phật không có các tướng tốt, nhưng Phật quả thật có các tướng ấy. Phật sanh ra nơi thế gian, lớn lên nơi thế gian, nhưng không giống theo các việc của thế gian vậy.”
   Vua tán thán: “Hay thay!”

4. NGỤY BIỆN

* Trang 101 *
device

    Vua lại hỏi: “Có thật là đức Phật giữ tịnh hạnh (1) như Phạm thiên vương ở cõi trời thứ bảy hay chăng?”
    Na-tiên đáp: “Đúng vậy, quả thật ngài giữ tịnh hạnh tinh khiết, không hề có tỳ vết.”
    Vua nói: “Như nói rằng Phật giữ tịnh hạnh giống như Phạm thiên vương ở cõi trời thứ bảy, như vậy thì Phật là đệ tử của vị ấy rồi.”
    Na-tiên hỏi vua: “Này đại vương, Phạm thiên vương ở cõi trời ấy có ý niệm hay không có ý niệm?”
    Vua đáp: “Có ý niệm.”
    Na-tiên nói: “Như vậy thì Phạm thiên vương và chư thiên cõi ấy hẳn đều là đệ tử của Phật rồi.”(2)
    Na-tiên lại hỏi vua: “Này đại vương, tiếng chim kêu giống tiếng gì?”
    Vua đáp: “Giống tiếng nhạn.”
    Na-tiên nói: “Đại vương vừa nói tiếng chim kêu giống nhạn, vậy tất cả các loài chim đều là đệ tử của nhạn cả chăng? (3)
   “Nếu không phải vậy, thì Phật cũng như vậy đó, không thể nói là đệ tử của Phạm thiên vương được.”
   Vua tán thán: “Hay thay!”
________________________
(1) Tịnh Hạnh: Hạnh thanh tịnh, với nghĩa không làm việc dâm dục.
(2) Đoạn đối đáp này, vua dùng lối nghị biện mà bắt bẻ. Dựa vào sự tương đồng  trong pháp tu tịnh hạnh để kết luận rằng Phật là đệ tử của Phạm thiên. Na-tiên cũng vận dụng lại cách ấy, dùng việc tu pháp “hữu niệm”, “vô niệm” đê so sánh. Hàng đệ tử của Phật điều là “hữu niệm” theo Phật để học đạo “vô niệm”, nên nói Phạm thiên “hữu niệm” thì là đệ tử Phật. Tuy nhiên, chỗ này chỉ là ngài Na-tiên “dĩ độc trị độc”, để vạch rõ chỗ vô lý cho cua thấy mà thôi.
(3) Na-tiên chỉ rõ tính ngụy biện trong lập luận của vua.

* Trang 102 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên