LOGO VNBET
món ngon. Vậy những món ngon ấy vào bụng họ có tiêu đi không?”
    Vua đáp: “Đều tiêu hóa hết.”
    Na-tiên hỏi: “Còn cái thai trong bụng họ có tiêu mất chăng?”
    Vua đáp: “Không, không thể tiêu được.”
    Na-tiên hỏi: “Vì sao không tiêu được?”
    Vua đáp: “Vì là tương đồng, cùng loại nên tất nhiên là không thể tiêu mất được.”
    Na-tiên nói: “Người đọa vào địa ngục cũng giống như vậy. Sở dĩ trải qua ngàn năm vẫn không tiêu, không chết, là do những việc ác đời trước tạo ra chưa được giải trừ hết, nên không thể tiêu mất, không thể chết đi
    “Họ sanh ra trong địa ngục, lớn lên trong địa ngục, cho đến già đi là lúc tội lỗi trừ hết thì sẽ chết.”
    Vua tán thán: “Hay thay! Hay thay!” (1)

4. NIẾT-BÀN
   Vua hỏi: “Bạch đại đức, có phải người ta nhập Niết-bàn rồi thì những gì trong quá khứ không bao giờ còn sanh khởi trở lại nữa chăng?”
   Na-tiên đáp: “Đúng vậy! Nhập Niết-bàn rồi không còn sanh khởi lại các pháp.
__________________
(1) Bản Hán văn có một đoạn khác tối nghĩa tiếp theo đoạn này, chúng tôi lược không dịch. Những khái niệm trình bày trong đoạn này có lẽ là vào thời của ngài Na-tiên.

* Trang 89 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên