LOGO VNBET
   Vua hỏi: “Thế nào là nơi mình đã từng sống, nay nhìn thấy lại nên nhớ?”
   Na-tiên đáp: “Như người có chỗ cư trú trước đây rất lâu xa, nay có dịp đến nhìn thấy lại liền nhớ biết.”(1)
   Vua tán thán: “Hay thay!"
 
5. ĐỘ NGƯỜI CŨNG NHƯ TRỊ BỆNH
   Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, có phải đức Phật rõ biết được hết các việc trong quá khứ cũng như trong tương lai?”
   Na-tiên đáp: “Đúng vậy, Phật có thể rõ biết hết thảy.”
   Vua hỏi: “Nếu như Phật đã rõ biết hết thảy mọi việc, tại sao không một lúc truyền dạy hết cho các vị đệ tử, lại phải tuần tự mà dạy mỗi khi một ít?”
    Na-tiên hỏi vua: “Trong xứ bệ hạ có vị thầy thuốc nào chăng?”
    Vua đáp: “Bạch đại đức, có.”
    Na-tiên hỏi: “Vị thầy thuốc ấy có biết đủ các vị thuốc, bài thuốc chăng?”
    Vua đáp: “Đã làm thầy thuốc trị bệnh, tất nhiên phải biết đủ.”
_________________
(1) Những nơi cư trú trước của một người, thường đi kèm với rất nhiều sự kiện, con người. Khi được trở lại nhìn thấy nơi ấy, người ta nhân đó mà nhớ lại nhiều việc vốn đã quên đi. Nhiều người do chấn thương bị mất trí nhớ, có thể khôi phục được nhờ tình cờ trở lại nơi cư trú trước đây của mình.

* Trang 111 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên