LOGO VNBET
     “Phàm ba mươi bảy phẩm trợ đạo này đều lấy hiếu thuận làm gốc.
     “Như người mang đồ nặng đặt để nơi xa, có thể vững vàng được là nhờ nơi mặt đất. (1)Các loại ngũ cốc, cây cỏ trên thế gian này, đều sanh từ đất mà mọc hướng lên trời.
      “Lại như người muốn xây thành lớn, trước phải lo việc đo đạc làm nền móng, rồi sau mới có thể khởi công xây dựng.
      “Lại như người muốn nhào lộn biểu diễn, trước phải lo dọn chỗ đất cho sạch và bằng phẳng, sau mới có thể nhào lộn trên đó.
      “Đệ tử Phật muốn cầu đạo, trước phải thực hành theo kinh giáo, trì giới, nhớ nghĩ điều lành, vì rõ biết sự cần khổ nên liền lìa bỏ được các mối ái dục, liền suy tưởng nghĩ nhớ đến Tám chánh đạo.”
       Vua lại hỏi: “Nên nhờ vào những điều gì để lìa được các mối ái dục?”
       Na-tiên đáp: “Một lòng nghĩ nhớ đến đạo, ái dục tự nhiên diệt mất.”
      Vua liền tán thán: “Hay thay! Hay thay!”

5. TINH TẤN
      Vua hỏi: “Những gì gọi là tinh tấn?”
      Na-tiên đáp: “Giữ lấy điều lành đã có, tăng tiến điều lành chưa có, ấy gọi là tinh tấn.
_______________
(1) Đất là chỗ chịu đựng trọng lượng để vật có thể đứng vững. Như đất mềm lún không đủ sức chịu, vật không sai đứng vững được.

* Trang 38 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên