LOGO VNBET
luôn nhớ nghĩ đến Ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Như vậy tức là nhớ nghĩ đến đạo xuất thế. Người có nhớ nghĩ đạo lý, nhân đó mới biết được điều lành, điều ác; biết điều nào có thể làm, điều nào không thể làm; phân biệt được tốt xấu, tự suy ngẫm lấy, liền bỏ ác mà làm lành.
      “Thí như người giữ cửa cho vua, biết những người nào được vua kính trọng, những người nào vua không kính trọng, những người nào có lợi cho vua, những người nào không có lợi cho vua. Người ấy biết những ai được vua kính trọng, những ai có thể làm lợi cho vua, liền cho vào. Biết những ai vua không kính trọng, những ai không có lợi cho vua, liền không cho vào.
       “Người tu hành kiểm soát ý niệm mình cũng như vậy. Những điều lành thì để cho vào, những điều ác thì ngăn giữ lại. Gìn giữ ý lành, chế phục trong tâm cũng lại như vậy.”
      Đến đây, ngài Na-tiên dẫn thuyết lời trong kinh rằng:
      “Người tu học phải tự kiên cường gìn giữ phòng hộ ý niệm của mình, cảnh giác với sáu món ái dục trong thân(1). Làm được như vậy mới có thể thoát ra khỏi vòng thế tục.”
      Vua tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay!”

7. NHẤT TÂM
    Vua lại hỏi: “Những gì có thể gọi nhất tâm?”
___________________
(1) Sáu món ái dục trong thân, tức là lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) duyên theo lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp) mà khởi tâm tham.

* Trang 40 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên