LOGO VNBET
    Vua hỏi: “Chưa nhập Niết-bàn, vậy làm sao biết được Niết-bàn là khoái lạc?”
    Na-tiên hỏi vua: “Người ta chưa từng bị chặt tay chân, có thể biết rằng khi bị chặt tay chân là đau đớn lắm chăng?”
    Vua đáp: “Tuy chưa từng bị chặt tay chân, có thể biết bị chặt tay chân là đau đớn lắm.”
    Na-tiên hỏi: “Vì sao mà biết?”
    Vua đáp: “Vì đã từng thấy những kẻ bị chặt tay chân kêu khóc đau đớn, nên biết như vậy.”
    Na-tiên nói: “Cũng như vậy đó. Những người đã đắc nhập Niết-bàn truyền lại cho biết rằng nhập Niết-bàn là khoái lạc. Vì thế nên tin theo mà biết.”
   Vua nói: “Hay thay!”

7. VÌ SAO BIẾT CÓ PHẬT
   Vua hỏi: “Bạch đại đức, ngài đã từng được thấy Phật hay chưa?”
   Na-tiên đáp: “Chưa từng thấy.”
   Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, như các vị thầy trước ngài, đã từng thấy Phật hay chưa?”
   Na-tiên đáp: “Các vị ấy cũng chưa từng thấy Phật.”
   Vua nói: “Như đại đức và các vị thầy trước đây đều chưa từng thấy Phật, vậy trẫm nghĩ chắc chắn là không có Phật.”

 

* Trang 91 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên