LOGO VNBET
    Na-tiên hỏi vua: “Đại vương đã từng được thấy chỗ hội tụ của 500 dòng nước chăng?”(1)
    Vua đáp: “Trẫm chưa từng được thấy.”
    Na-tiên lại hỏi: “Vậy như phụ vương của ngài, cho đến tổ phụ, đã từng được thấy chưa?”
   Vua đáp: “Đều chưa từng được thấy.”
    Na-tiên nói: “Như đại vương, phụ vương và tổ phụ của ngài đều chưa từng được thấy chỗ hội tụ của 500 dòng nước ấy, vậy trong thiên hạ chắc chắn là không có chỗ hội tụ của 500 dòng nước ấy chăng?”
   Vua nói: “Không phải vậy. Tuy rằng trẫm và phụ vương, tổ phụ đều chưa từng nhìn thấy, nhưng thật có những dòng nước ấy.”
    Na-tiên nói: “Cũng vậy đó. Tuy bần tăng đây và các vị tôn sư đều chưa từng thấy Phật, nhưng quả thật là có Phật và giáo pháp của ngài truyền lại ở cõi thế này.”
    Vua nói: “Hay thay! Hay thay!”

8. NGƯỜI ĐẮC ĐẠO CÓ KHỔ HAY KHÔNG
    Vua lại hỏi: “Như người đã đắc đạo, đời sau không còn phải sanh ra nữa. Người như vậy có còn chịu khổ hay chăng?”
    Na-tiên đáp: “Cũng có khổ, cũng không khổ.”
    Vua hỏi: “Sao gọi là cũng có khổ, cũng không khổ?”
    Na-tiên đáp: “Thân còn chịu khổ, tâm không còn chịu khổ.”
___________________
(1) Con số “năm trăm” là một số tượng trưng, được dùng để chỉ cho tất cả những nhánh sông, suối, khe nhỏ chảy vào sông lớn.

* Trang 92 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên