LOGO VNBET
    Vua đáp: “Không thể biết được.”
    Na-tiên nói: “Cũng vậy đó. Người chưa đắc đạo thì không thể nào biết được những việc thiện ác sẽ kết quả chính xác ở đâu, lúc nào được.”
    Vua tán thán: “Hay thay!”
    Vua lại hỏi: “Như người còn phải thọ sanh đời sau nữa, có thể tự biết điều ấy chăng?”
    Na-tiên đáp: “Có thể tự biết.”
    Vua hỏi: “Làm sao biết được?”
    Na-tiên hỏi lại: “Ví như người làm ruộng cày bừa, gieo giống, mưa nắng thuận thời, có thể biết trước là sẽ có thu hoạch chăng?”
    Vua đáp: “Tất nhiên là biết. Do đã đầy đủ các điều kiện, có thể đoán trước được sẽ có thu hoạch.”

II. PHẬT VÀ ĐỆ TỬ
1. PHẬT ĐANG Ở ĐÂU
   Vua lại hỏi: “Thật có Niết-bàn hay chăng?”
    Na-tiên đáp: “Quả thật có.”
   Vua hỏi: “Vậy có thể chỉ rõ Phật đang ở tại chỗ nào chăng?”
   Na-tiên đáp: “Không thể được. Không thể chỉ rõ Phật đang ở tại nơi nào, vì Phật đã nhập Niết-bàn từ lâu rồi.

 

* Trang 98 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên