LOGO VNBET
II. SINH TỬ VÀ NIẾT BÀN 
1. NGHIỆP QUẢ SAI BIỆT

   Vua lại hỏi Na-tiên: “Bạch đại đức, người thế gian sanh ra vốn dĩ thân thể đều đầy đủ như nhau, tại sao lại có người được sống lâu, có người chết yểu; có người lắm bệnh khổ, có người được ít bệnh; có người giàu sang, có người nghèo hèn; có bậc đại sĩ, có kẻ tiểu nhân; có người hình dung xinh đẹp, có kẻ xấu xí khó coi; có người nói ra được người khác tin cậy, có người luôn bị nghi ngờ;(1) có người sáng suốt hiếu thuận, có người ngu si thiển trí... Vì sao có những sự bất đồng như vậy?”
    Na-tiên nói: “Cũng giống như các loại cây trái, trong đó có loại chua, lại có loại đắng, có loại cay, cũng có loại ngọt. Này đại vương, các loại cây sao lại sanh ra trái chẳng giống như nhau?”
    Vua đáp: “Cây trái sở dĩ không giống nhau, là vì giống loại của chúng khác nhau.”
     Na-tiên nói: “Người ta cũng vậy. Chỗ sở niệm trong tâm đều không giống nhau, vì thế mà người thế gian chẳng thể đồng như nhau. Có người được sống lâu, có người chết yểu; có người lắm bệnh khổ, có người được ít bệnh; có người giàu sang, có người nghèo hèn; có bậc đại
__________________
(1) Về điểm này chúng ta có thể tự chiêm nghiệm lấy trong cuộc sống. Tuy về mặt lý luận mà nói, uy tín của mỗi người phải là do những gì người ấy đã từng làm trước đó. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp chúng ta không thể phủ nhận được, khi có những người chỉ cần tiếp xúc lần đầu tiên, hoặc thậm chí chưa trao đổi gì cả, đã tạo được niềm tin cho người đối diện. Cũng như ngược lại, có những kẻ luôn bị nghi ngờ, bất chấp sự cố gắng chứng minh của họ.

* Trang 84 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên