LOGO VNBET
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU   ...................................................................................................... 4
QUYỂN THƯỢNG
I. DUYÊN KHỞI .................................................................................................... 9
II. XUẤT SANH .................................................................................................... 12
III. CHỨNG ĐẠO .................................................................................................. 13
IV. ĐỘ SANH ........................................................................................................ 17
V. HỘI NGỘ  ......................................................................................................... 21
VI. THỈNH VẤN  ................................................................................................... 28
VII. VẤN ĐÁP  ...................................................................................................... 31
1.MỤC ĐÍCH XUẤT GIA .................................................................................... 31
2. TÁI SANH ......................................................................................................... 32
3. CÁC ĐIỀU LÀNH ............................................................................................. 33
4. HIẾU THUẬN ................................................................................................... 35
5. TINH TẤN ......................................................................................................... 38
6. NHỚ NGHĨ ĐIỀU LÀNH ................................................................................. 39
7. NHẤT TÂM ....................................................................................................... 40
8. TRÍ TUỆ ............................................................................................................. 41
9. CÔNG NĂNG CỦA CÁC ĐIỀU LÀNH ......................................................... 42
10. AI TÁI SANH .................................................................................................. 42
11. KHÔNG CÒN TÁI SANH ............................................................................. 45
12. TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI ĐẮC ĐẠO ............................................................... 46
13. NĂM TÂM LÀNH .......................................................................................... 48

* Trang 315 *
device

QUYỂN TRUNG
I. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÂM THỨC ....................................................................... 50
1. CẢM XÚC VÀ SỰ KHỔ, VUI ........................................................................ 50
2. SAU KHI CHẾT ................................................................................................ 54
3. NGUYÊN NHÂN TÁI SANH .......................................................................... 59
4. DANH VÀ THÂN ............................................................................................. 60
5. VÒNG TRÒN SANH TỬ ................................................................................. 61
6. CỘI NGUỒN SANH TỬ .................................................................................. 65
7. NHÂN DUYÊN SANH ..................................................................................... 67
8. BẢN NGÃ .......................................................................................................... 70
9. CĂN VÀ THỨC ................................................................................................ 74
10. XÚC NHẬP ..................................................................................................... 78
11. LẠC THỌ ........................................................................................................ 79
12. HIỂU RÕ VÀ NHẬN BIẾT ............................................................................ 80
13. TƯ TƯỞNG ..................................................................................................... 80
14. SỰ RUNG ĐỘNG TRONG LÒNG................................................................ 81
15. PHÂN BIỆT ..................................................................................................... 81
16. CĂN VÀ TRẦN............................................................................................... 83
II. SANH TỬ VÀ NIẾT BÀN ............................................................................... 84
1. NGHIỆP QUẢ SAI BIỆT .................................................................................. 84
2. NÊN SỚM LÀM VIỆC THIỆN ........................................................................ 85
3. ĐỊA NGỤC ........................................................................................................ 86
4. NIẾT-BÀN ......................................................................................................... 89
5. AI NHẬP NIẾT-BÀN ....................................................................................... 90
6. VÌ SAO BIẾT NIẾT-BÀN LÀ VUI? ................................................................ 90

* Trang 316 *
device

7. VÌ SAO BIẾT CÓ PHẬT? ................................................................................ 91
8. NGƯỜI ĐẮC ĐẠO CÓ KHỔ HAY KHÔNG? .............................................. 92
9. ĐẮC ĐẠO VÀ NHẬP NIẾT-BÀN .................................................................. 93
QUYỂN HẠ
I. VIỆC LÀM VÀ NHÂN QUẢ ............................................................................ 94
1. KHÔNG AI HƠN PHẬT .................................................................................. 94
2. LÀM THEO KINH PHẬT ................................................................................ 95
3. SAU KHI CHẾT ................................................................................................ 96
4. NHÂN QUẢ NỐI TIẾP ..................................................................................... 96
5. DỰ TRI NHÂN QUẢ ........................................................................................ 97
II. PHẬT VÀ ĐỆ TỬ ............................................................................................. 98
1. PHẬT ĐANG Ở ĐÂU ....................................................................................... 98
2. TỰ YÊU MẾN THÂN THỂ ............................................................................. 99
3. PHẬT KHÔNG GIỐNG THẾ THẾ GIAN ...................................................... 100
4. NGỤY BIỆN ...................................................................................................... 101
5. AI LÀ THẦY CỦA PHẬT ................................................................................ 103
III. TU TẬP VÀ GIẢI THOÁT ............................................................................. 103
1. HAI GIỌT LỆ .................................................................................................... 103
2. NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI THOÁT ......................................................................... 104
3. TRÍ NHỚ ............................................................................................................ 104
4. PHÁT KHỞI TRÍ NHỚ ..................................................................................... 106
5. ĐỘ NGƯỜI CŨNG NHƯ TRỊ BỆNH ............................................................. 111
6. THUYỀN CHỞ ĐÁ ........................................................................................... 112

* Trang 317 *
device

7. VÌ SAO PHẢI LO TU HÀNH .......................................................................... 113
8. SỰ HÓA HIỆN CỦA TÂM THỨC .................................................................. 114
9. NHÂN DUYÊN HIỂU ĐẠO ............................................................................ 117
10. THIỆN ÁC VÀ TỘI PHƯỚC ......................................................................... 118
11. NGƯỜI ĐẮC ĐẠO VÀ CÁC VIỆC LẠ ....................................................... 119
12.NHƯNG HƠI THỞ .......................................................................................... 120
13. TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI ĐẮC ĐẠO ............................................................... 122
IV. ĐOẠN KẾT ..................................................................................................... 125
PHẦN HÁN VĂN
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................... 131
QUYỂN TRUNG ................................................................................................... 199
QUYỂN HẠ ........................................................................................................... 266

* Trang 318 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên