LOGO VNBET
KINH TỲ-KHEO NA-TIÊN
(Bản Hán văn dịch từ tiếng Phạn, khuyết danh người dịch)

QUYỂN HẠ
I. VIỆC LÀM VÀ NHÂN QUẢ
1. KHÔNG AI HƠN PHẬT
    Vua hỏi Na-tiên: “Có thật là không ai hơn được đức Phật chăng?”
    Na-tiên đáp: “Đúng vậy, không ai hơn được đức Phật.”
    Vua lại hỏi: “Làm sao biết là không có ai hơn được đức Phật?”
    Na-tiên liền hỏi vua: “Này đại vương, như người chưa từng đi biển, có thể biết là biển rộng lớn. Vì có năm dòng sông lớn, mỗi dòng có 500 sông nhỏ chảy vào.  Một là sông Hằng, hai là sông Tín-tha, ba là sông Tể-xoa, bốn là sông Tư-tha, năm là sông Thi-phi-di. Năm dòng sông ấy ngày đêm liên tục chảy vào biển, mà nước biển vẫn không dâng thêm chút nào. Có thể nhờ vậy mà biết là biển rộng lớn lắm chăng?”
   Vua đáp: “Quả thật có thể biết được.”
   Na-tiên nói: “Cũng giống như vậy. Vì có những bậc đắc đạo cùng nhau luận đàm, mà không ai hơn được Phật. Vì thế bần tăng tin là Phật cao trổi hơn hết.”
   Vua hỏi: “Làm sao biết được là không có ai luận đàm hơn được Phật?”

 

* Trang 94 *
device

 
Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên