LOGO VNBET

Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh

Kính Dâng

Tổng Mục

Lời Giới Thiệu

Lời Nói Đầu

Phàm Lệ

Phần Dẫn Nhập

Chương I: Chánh truyền trực hệ thích ca mâu ni phật - Tổ thứ 1: Tôn Giả Ma ha ca diếp

Tổ thứ 2: Tôn giả A Nan

Tổ thứ 3: Tôn giả Thương Na Hòa Tu

Tổ thứ 4: Tôn giả Ưu Ba Cúc Đa

Tổ thứ 5: Tôn giả Đề Đa Ca

Tổ thứ 6: Tôn giả Di Già Ca

Tổ thứ 7: Tôn giả Bà Tu Mật

Tổ thứ 8: Tôn giả Phật Đà Nan Đề

Tổ thứ 9: Tôn giả Phục Đà Mật Đa

Tổ thứ 10: Hiếp Tôn Giả

Tổ thứ 11: Tôn giả Phú Nạ Dạ Xa

Tổ thứ 12: Tôn giả Mã Minh

Tổ thứ 13: Tôn giả Ca Tỳ Ma La

Tổ thứ 14:Tôn giả Long Thọ

Tổ thứ 15: Tôn giả Ca Na Đề Bà

Tổ thứ 16: Tôn giả La Hầu La Đa

Tổ thứ 17: Tôn giả Tăng Già Nan Đề

Tổ thứ 18: Tôn giả Già Da Xá Đa

Tổ thứ 19: Tôn giả Cưu Ma La Đa

Tổ thứ 20: Tôn giả Xà Dạ Đa

Tổ thứ 21: Tôn giả Bà Tu Bàn Đầu

Tổ thứ 22: Tôn giả Ma Noa La

Tổ thứ 23: Tôn giả Hạc Lặc Na

Tổ thứ 24: Tôn giả Sư Tử

Tổ thứ 25: Tôn giả Bà Xá Tư Đa

Tổ thứ 26: Tôn giả Bất Như Mật Đa

Tổ thứ 27: Tôn Giả Bát Nhã Đa La

Tổ thứ 28: Tôn giả Bồ Đề Đạt Ma

Tổ thứ 29: Thiền sư Tuệ Khả - Đại Tổ

Tổ thứ 30: Thiền sư Tăng Xán - Giám Trí

Tổ thứ 31: Thiền sư Đạo Tín - Đại y

Tổ thứ 32: Thiền sư Hoằng Nhẫn - Đại Mãn

Tổ thứ 33: Thiền sư Huệ Năng - Đại Giám

Tổ thứ 34: Thiền sư Nam Nhạc - Hoài Nhượng

Tổ thứ 35: Thiền sư Mã Tổ - Đạo Nhất

Tổ thứ 36: Thiền sư Bách Trượng - Hoài Hải

Tổ thứ 37: Thiền sư Hoàng Bá - Hy Vận

Tổ thứ 38: Thiển sư Lâm Tế - Nghĩa Huyền

Tổ thứ 39: Thiền sư Hưng Hóa - Tồn Tương

Tổ thứ 40: Thiền sư Nam Viện - Huệ Ngung

Tổ thứ 41: Thiền sư Phong Huyệt - Diên Chiểu

Tổ thứ 42: Thiền sư Thủ Sơn - Tỉnh Niệm

Tổ thứ 43: Thiền sư Phần Dương - Thiện Chiêu

Tổ thứ 44: Thiền sư Thạch Dương - Sở Viên

Tổ thứ 45: Thiền sư Dương Kỳ - Phương Hội

Tổ thứ 46: Thiền sư Bạch Vân - Thủ Đoan, Tổ thứ 47: Thiền sư Ngũ Tổ - Pháp Diễn

Tổ thứ 48: Thiền sư Viên Ngộ - Khắc Cần

Tổ thứ 49: Thiền sư Hổ Khưu - Thiệu Long

Tổ thứ 50: Thiền sư Ứng Am - Đàm Hoa, Tổ thứ 51: Thiền sư Mật Am - Hàm Kiệt

Tổ thứ 52: Thiền sư Phá Am - Tổ Tiên, Tổ thứ 53: Thiền sư Vô Chuẩn - Sư Phạm

Tổ thứ 54: Thiền sư Tuyết Nham - Tổ Khâm

Tổ thứ 55: Thiền sư Cao Phong - Nguyên Diệu

Tổ thứ 56: Thiền sư Trung Phong - Minh Bổn

Tổ thứ 57: Thiền sư Thiên Nham - Nguyên Trường, Tổ thứ 58: Thiền sư Vạn Phong - Thời Ủy

Tổ thứ 59: Thiền sư Bảo Tạng - Phổ Trì

Tổ thứ 60: Thiền sư Đông Minh - Huệ Nhạc, Tổ thứ 61: Thiền sư Hải Chu - Vĩnh Từ

Tổ thứ 62: Thiền sư Bảo Phong - Trí Tuyên

Tổ thứ 63: Thiền sư Thiên Kỳ - Bổn Thụy

Tổ thứ 64: Thiền sư Tuyệt Học - Minh Thông

Tổ thứ 65: Thiền sư Tiếu Nham - Đức Bảo

Tổ thứ 66: Thiền sư Huyễn Hữu - Chánh Truyền

Tổ thứ 67: Thiền sư Mật Vân - Viên Ngộ

Tổ thứ 68: Thiền sư Mộc Trần - Đạo Mân

Tổ thứ 69: Thiền sư Khoáng Viên - Bổn Quả, Tổ thứ 70: Thiền sư Siêu Bạch - Thọ Tông

Tổ thứ 71: Thiền sư Minh Hải - Đắc Trí - Pháp Bảo

Chương II: Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo và quá trình hình thành Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh, I. Bối Cảnh Xã Hội Quảng Nam nửa cuối thế kỷ XVII

II. Thiền sư Minh Hải và sự khai sáng Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh

III. Sự phát triển của Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh

Chương III: Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Tại Các Tỉnh Miền Trung, Tiết 1: Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Quảng Nam- Đà Nẵng, I. Khái quát về sự truyền thừa

II. Những Ngôi Tổ Đình

III. Các Vị Danh Tăng Tiêu Biểu

IV. Sự truyền thừa của chư Ni

V. Đặc điểm của sự truyền thừa

Tiết 2: Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Thừa Thiên - Huế, I. Khái quát về sự truyền thừa

II. Những Ngôi Tổ Đình

III. Các Vị Danh Tăng Tiêu Biểu

IV. Đặc điểm của sự truyền thừa

Tiết 3: Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại tỉnh Quảng Ngãi, I. Khái quát về sự truyền thừa

II. Những Ngôi Tổ Đình

III. Các Vị Danh Tăng Tiêu Biểu

IV. Sự truyền thừa của chư Ni

V. Đặc điểm của sự truyền thừa

Tiết 4: Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại tỉnh Bình Định, I. Khái quát về sự truyền thừa

II. Những Ngôi Tổ Đình

III. Những Vị Danh Tăng Tiêu Biểu

IV. Sự truyền thừa của chư Ni

V. Đặc điểm của sự truyền thừa

Tiết 5: Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại tỉnh Phú Yên, I. Khái quát về sự truyền thừa

II. Những Ngôi Tổ Đình

III. Các Vị Danh Tăng Tiêu Biểu

IV. Đặc điểm của sự truyền thừa

Tiết 6: Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Tại Tỉnh Khánh Hòa, I. Khái quát về sự truyền thừa

II. Những Ngôi Tổ Đình

III. Các Vị Danh Tăng Tiêu Biểu

IV. Sự truyền thừa của chư Ni

V. Đặc điểm của sự truyền thừa

Tiết 7: Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Tỉnh Ninh Thuận, I. Khái quát về sự truyền thừa

II. Những Ngôi Tổ Đình

III. Các Vị Danh Tăng Tiêu Biểu

IV. Đặc điểm của sự truyền thừa

Tiết 8: Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại tỉnh Bình Thuận, I. Khái quát về sự truyền thừa

II. Các Vị Danh Tăng Tiêu Biểu

III. Đặc điểm của sự truyền thừa

Chương IV: Thiền Phái lâm Tế Chúc Thánh Tại Các Tỉnh Miền Nam, Cao Nguyên và Hải Ngoại, Tiết 1: Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh, I. Khái quát về sự truyền thừa

II. Những Ngôi Tổ Đình

III. Các Vị Danh Tăng Tiêu Biểu

IV. Sự truyền thừa của chư Ni

V. Đặc điểm của sự truyền thừa

Tiết 2: Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại tỉnh Bình Dương, I. Khái quát về sự truyền thừa

II. Những Ngôi Tổ Đình

III. Các Vị Danh Tăng Tiêu Biểu

IV. Đặc điểm của sự truyền thừa

Tiết 3: Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Vĩnh Long và các tỉnh Miền Tây Nam Bộ, I. Khái quát về sự truyền thừa

II. Những Ngôi Tổ Đình

III. Các Vị Danh Tăng Tiêu Biểu

IV. Đặc điểm của sự truyền thừa

Tiết 4: Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu, I. Khái quát về sự truyền thừa

II. Các Vị Danh Tăng Tiêu Biểu

III. Đặc điểm của sự truyền thừa

Tiết 5: Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại tỉnh Cao Nguyên, I. Tỉnh Lâm Đồng

II. Tỉnh Đaklak

III. Tỉnh Đaknong

IV. Tỉnh Gia Lai - KonTum

Tiết 6: Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Tại Hải Ngoại, I. Tại Châu Âu

II. Tại Châu Mỹ

III. Tại Châu Úc

Phần Kết Luận

Phần Phụ Lục - Các Bài Kệ Truyền Thừa Của Tông Lâm Tế tại Việt Nam

Thư Mục Tham Khảo

Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh