LOGO VNBET
5. Hòa thượng Như Mẫn–Giải Phật–Hoàn Phú
如 愍 解 佛 完 富 (1920–2007): Chùa Phước Hậu
 


Hòa thượng Hoàn Phú 
Hòa thượng thế danh Quảng Văn Minh, sinh năm Canh Thân (1920) tại làng Thiện Mỹ, tổng Bình Lễ, quận Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ (nay là xã Thiện Mỹ, Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Năm Giáp Tuất (1934), Ngài nhập chúng tu học tại chùa Phước Hậu và chính thức thọ Cụ túc vào năm Kỷ Mão (1939) tại chùa Thiên Phước ở Tân An do Hòa thượng Hoằng Khai làm Đàn đầu. Ngài được tổ Khánh Anh ban cho pháp danh Như Mẫn, tự Giải Phật, hiệu Hoàn Phú, nối pháp đời 41 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh.
Năm Đinh Dậu (1957), Ngài đảm nhận chức vụ trú trì chùa Phật học Cần Thơ. Từ năm 1965 đến năm 1973, Ngài giữ chức vụ Chánh đại diện GHPGVNTN liên quận Tam Bình, Trà Ôn. Đến năm 1973, Ngài được cung cử làm Chánh đại diện tỉnh Vĩnh Long.
Năm Giáp Tuất (1994), thấy mình tuổi cao sức yếu, Ngài lui về ngôi Phương trượng để tịnh dưỡng, cử Thượng tọa Thích Phước Cẩn kế thế trú trì Tổ đình Phước Hậu.
Hòa thượng viên tịch vào năm Đinh Hợi (2007), hưởng thọ 88 tuổi, 68 hạ lạp.
IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA
Trong thời gian đầu truyền thừa tại Vĩnh Long, các ngài Hoằng Chỉnh, Khánh Anh, Khánh Ngọc v.v... vẫn giữ theo truyền thống của tông môn. Nhưng đến đời Hòa thượng Thích Thiện

* Trang 499 *
device

Hoa thì có sự thay đổi hoàn toàn. Hòa thượng Thích Thiện Hoa pháp danh Như Quả, tự Giải Nhơn, hiệu Hoàn Tuyên nối pháp đời 41 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh. Đáng lý khi truyền pháp thì Ngài cho đệ tử pháp danh chữ THỊ và pháp tự chữ HẠNH. Tuy nhiên, ngài Thiện Hoa chịu sự tác động tư tưởng canh tân của ngài Khánh Hòa là hòa đồng các hệ phái, bãi bỏ các hệ phái, vì thế Hòa thượng không truyền theo bài kệ của Tổ sư Minh Hải–Pháp Bảo nữa. Hòa thượng đặt pháp danh cho đệ tử xuất gia với chữ THANH và chữ HẢI. Chữ Thanh, Ngài cho đệ tử bên Tăng như các vị Hòa thượng Thích Thanh Từ, Thích Thanh Hòa v.v... Còn chữ Hải, Ngài cho đệ tử bên Ni như Ni sư Thích Nữ Hải Trí, Thích Nữ Hải Nghĩa, Thích Nữ Hải Minh, Thích Nữ Hải Thành v.v...
Về sau, các đời trú trì chùa Phước Hậu chịu ảnh hưởng tư tưởng của Hòa thượng Thích Thiện Hoa là bãi bỏ sự phân biệt hệ phái nên không cho đệ tử theo bài kệ truyền thừa của dòng Lâm Tế Chúc Thánh. Các Ngài lấy chữ PHƯỚC trong tên chùa Phước Hậu mà đặt pháp danh cho đệ tử như Hòa thượng Thích Phước Hảo, Hòa thượng Thích Phước Tú, Thượng tọa Thích Phước Hiện, Thích Phước Đại, Thích Phước Lợi, Thích Phước Cẩn v.v...
Ngày nay, chư vị tôn túc trong tông môn Phước Hậu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là Hòa thượng Thích Thanh Từ, người chủ trương khôi phục dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, một trong những dòng thiền đặc thù của Phật giáo Việt Nam. Các vị đệ tử đắc pháp của Hòa thượng Thích Thanh Từ như Hòa thượng Thích Đắc Pháp, Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Phước Tú, Hòa thượng Thích Thông Phương v.v... đều là những bậc mô phạm tòng lâm trong đương đại.

* Trang 500 *
device

* Trang 501 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh