LOGO VNBET
THÍCH NHƯ TỊNH
(Biên soạn)
 
 
 
 
 
LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA
THIỀN PHÁI
LÂM TẾ CHÚC THÁNH

 
 
 
 

 
 
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

                                                                         KÍNH DÂNG
 
 
– Giác linh Lịch đại Tổ sư trong tông môn đã dày công giáo hóa.
– Giác linh Hòa thượng Bổn sư thượng LONG hạ TRÍ, người đã hướng lối cho con thực hiện tác phẩm này.

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device


Thiền sư MINH HẢI – ĐẮC TRÍ – PHÁP BẢO
Sơ tổ thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh

* Trang 5 *
device

* Trang 6 *
device


BÀI KỆ TRUYỀN THỪA
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
 

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh