LOGO VNBET
Tổ Thứ 10
HIẾP TÔN GIẢ

(Đầu thế kỷ V sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả tục danh Nan–sanh, người Trung Ấn. Thân mẫu mang thai đến 60 năm mới sinh ra Ngài (Chánh Tông Ký ghi 16 năm). Lúc Ngài sắp sinh, thân mẫu nằm mộng thấy một con voi trắng to trên lưng chở một bảo tọa, trong bảo tọa có hạt minh châu, từ ngoài cửa đi vào chiếu sáng khắp nhà. Bà giật mình tỉnh giấc thì Ngài chào đời. Sau gặp tổ Phục–đà–mật–đa độ cho xuất gia, Ngài cần mẫn tu học cho đến quên ăn bỏ ngủ, suốt ngày đêm chưa từng đặt lưng xuống chiếu, như thế mãi cả đời. Vì thế người đời gọi Ngài là Hiếp–tôn–giả (Tôn giả lưng không dính chiếu). Lãnh thọ chánh pháp xong, Ngài đi vân du các nơi tùy cơ giáo hóa. Đến nước Hoa–thị, Ngài gặp và giáo hóa Phú–na–dạ–xa độ cho xuất gia và truyền giới Cụ túc.
Một hôm, Ngài gọi Phú–na bảo: “Đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay trao cho ông, ông phải khéo lưu truyền chớ để dứt mất”. Hãy nghe ta nói kệ:
真                                                         Chân thể tự nhiên chân
理                                                         Nhân chân thuyết hữu lý
法                                                         Lãnh đắc chân chân pháp
                                                         Vô hành diệc vô chỉ
(Chân thể đã sẵn chân
Bởi chân nói có lý
Hội được pháp chân thật
Không đi cũng không dừng).
Truyền pháp xong, Ngài thị hiện các tướng ngay chỗ ngồi rồi vào Niết–bàn. Hỏa táng thân Ngài xong có xá–lợi nhiều vô số, bốn chúng phải lấy y bọc đem về dựng tháp cúng dường.

* Trang 36 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh