LOGO VNBET
sáng tỏ giáo pháp Đại thừa. Ngài sáng tác ba bộ luận: Đại thừa khởi tín luận, Đại tông địa huyền văn bổn luận, Sự sư pháp ngũ thập tụng. Nổi tiếng nhất là bộ Đại thừa Khởi Tín luận, đến hiện giờ những nước Phật giáo Đại thừa vẫn truyền dạy bộ luận này.
Tổ Thứ 13
Tôn Giả CA TỲ MA LA

(Đầu thế kỷ VI sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả người nước Hoa–thị, ban đầu học theo ngoại đạo, giỏi các pháp huyền thuật, có đến 3.000 đồ chúng. Khi đến so tài với Mã Minh, bị Tổ hàng phục, liền cùng đồ chúng phát tâm xuất gia. Sau khi được truyền tâm pháp, Ngài đi giáo hóa khắp nơi. Lần lượt đến nước Tây Ấn, Ngài gặp Long Thọ và độ cho xuất gia.
Một hôm, Ngài gọi Long Thọ lại bảo: “Nay ta đem đại pháp nhãn tạng của Như Lai trao cho ông, ông phải truyền nối chớ dứt”. Nghe ta nói kệ:
法                                                         Phi ẩn phi hiển pháp
際                                                         Thuyết thị chân thật tế
法                                                         Ngộ thử ẩn hiển pháp
                                                        Phi ngu diệc phi trí
(Pháp không ẩn không hiển
Nói là mé chân thật
Ngộ pháp ẩn hiển này
Chẳng ngu cũng chẳng trí).
Truyền pháp xong, Ngài hiện thần biến rồi tịch diệt. Long Thọ và đồ chúng hỏa táng thân Ngài, thu xá–lợi xây tháp cúng dường.

* Trang 39 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh