LOGO VNBET
Tổ Thứ 15
Tôn Giả CA NA ĐỀ BÀ

(Cuối thế kỷ VI sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả dòng Tỳ–xá–ly người Nam Ấn. Thuở nhỏ Ngài bẩm tánh thông minh, biện tài vô ngại. Ban sơ Ngài học phong tục trong nước, ưa làm việc phước thiện. Khi tổ Long Thọ đến nước này, Ngài đến xin yết kiến. Tổ Long Thọ muốn thử Ngài, sai đồ đệ múc một thau nước đầy để ở trước lối vào. Ngài đi qua lấy cây kim bỏ vào, rồi thẳng đến yết kiến Tổ.
Thầy trò gặp nhau vui vẻ lãnh hội. Khi tổ Long Thọ thuyết pháp hiện tướng vầng trăng tròn, Ngài thầm ngộ yếu chỉ, theo Tổ xuất gia và được truyền tâm ấn.
Sau khi đắc pháp, Ngài vân du khắp nơi, lần lượt sang nước Ca–tỳ–la giáo hóa. Ngài gặp và chấp nhận La–hầu–la–đa xuất gia và triệu tập các vị Thánh tăng đến truyền giới.
Ngài du hóa đến nước Ba–liên–phất gặp lúc ngoại đạo hưng thịnh, Phật pháp lu mờ. Ngài đem hết khả năng chuyển hóa ngoại đạo trở về quy y Tam bảo, khiến xứ này Phật pháp hưng thịnh lại.
Lúc già yếu, Ngài gọi La–hầu–la–đa đến phó chúc pháp nhãn và dặn đừng để đoạn diệt. Kế đó Ngài nói kệ:
人                                                         Bổn đối truyền pháp nhân
理                                                         Vi thuyết giải thoát lý
證                                                        Ư pháp thật vô chứg
                                                         Vô chung diệc vô thỉ
(Xưa đối người truyền pháp
Vì nói lý giải thoát
Nơi pháp thật không chứng
Không thỉ cũng không chung).
Dặn dò xong, Ngài nhập định rồi thị tịch. La–hầu–la–đa và đồ chúng xây tháp cúng dường.

* Trang 41 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh