LOGO VNBET
Ngài là Bồ–tát thứ 3 làm nổi bật giáo lý Đại thừa. Những tác phẩm Ngài trước thuật gồm: Bách luận, Bách tự luận, Đại trượng phu luận, Đề–bà Bồ–tát phá Lăng–già kinh trung ngoại đạo Tiểu thừa tư tưởng luận; Đề–bà Bồ–tát thích Lăng–già kinh trung ngoại đạo Tiểu thừa Niết–bàn luận… Những bộ luận trên nổi tiếng nhất là bộ Bách luận và Đại Trượng Phu luận.
 
Tổ Thứ 16
Tôn Giả LA HẦU LA ĐA

(Đầu thế kỷ VII sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả dòng Phạm–ma ở nước Ca–tỳ–la. Thuở nhỏ đã có sẵn lòng mộ đạo, khi lớn do cơ duyên trong vườn có cây mọc nấm, tổ Đề–bà giải thích nhân do, vì vậy Ngài được xuất gia. Sau khi được truyền tâm ấn, Ngài thống lãnh đồ chúng du hóa nhân gian, lần lượt đến phía nam thành Thất–la–phiệt thấy Nan–đề đang ngồi thiền trong thất đá. Sau khi khai thị, Nan–đề tỏ ngộ xin xuất gia học đạo và không bao lâu chứng quả Vô sanh.
Một hôm, Ngài gọi Nan–đề đến đọc kệ phó chúc:
證                                                         Ư pháp thật vô chứg
離                                                         Bất thủ diệc bất ly
相                                                         Pháp phi hữu vô tướng
                                                         Nội ngoại vân hà khởi
(Nơi pháp thật không chứng
Chẳng giữ cũng chẳng lìa
Pháp chẳng tướng có không
Trong ngoài do đâu khởi).
Ngài ngồi trên tòa lặng lẽ thị tịch. Bốn chúng xây tháp cúng dường.

* Trang 42 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh