LOGO VNBET
Tổ Thứ 17
Tôn Giả TĂNG GIÀ NAN ĐỀ

(Giữa thế kỷ VII sau Phật Niết–bàn)
 
Tôn giả là hoàng tử con vua Bảo Trang Nghiêm ở thành Thất–la–phiệt. Ngài sinh chưa bao lâu đã biết nói, mà thường nói việc Phật pháp. Ngài muốn xuất gia nên vua cha thỉnh Sa–môn Thiền–lợi–đa về dạy Phật pháp. Từ đây, Ngài được pháp danh là Tăng–già–nan–đề. Ngài ở trong hoàng cung 9 năm tu hành mới được thọ giới Cụ túc. Năm 26 tuổi, Ngài rời hoàng cung đến tu tại một núi đá. Ngài tu thiền ở đây ngót 10 năm, mới có cơ duyên gặp tổ La–hầu–la–đa được truyền chánh pháp. Sau khi đắc pháp, Ngài thống lãnh đồ chúng du hóa khắp nơi làm lợi lạc quần sanh.
Nhớ lời dặn của thầy mình, Ngài đến nước Ma–đề giáo hóa Già–da–xá–đa. Sau đó, Ngài đọc kệ phú pháp:
生                                     Tâm địa bổn vô sanh
起                                     Nhân địa tùng duyên khởi
妨                                     Duyên chủng bất tương phương
                                     Hoa quả diệc phục nhĩ
(Đất tâm vốn không sanh
Nhân đất từ duyên khởi
Duyên giống chẳng ngại nhau
Hoa trái cũng như thế).
Nói kệ xong, Ngài nắm cành cây mà thoát hóa. Đồ chúng bàn nhau: “Thầy ta diệt độ ở dưới tàng cây, cũng là điềm che mát cho kẻ sau”, liền làm lễ hỏa táng tại ngay đó.

* Trang 43 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh