LOGO VNBET
Tổ Thứ 18
Tôn Giả GIÀ DA XÁ ĐA

(Cuối thế kỷ VII sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả họ Uất–đầu–lam người nước Ma–đề. Khi Ngài sinh ra thì thân trong sáng giống như lưu ly. Ngài thích chỗ vắng vẻ, nói ra những lời siêu việt. Nhà cha mẹ Ngài ở trên núi Bảo–lạc–ca. Sau khi Ngài ra đời, ngôi nhà này luôn luôn có áng mây tía che phủ kín trên. Tổ Tăng–già–nan–đề nhân thấy áng mây ấy, tìm đến gặp Ngài. Từ đó, Ngài theo làm đệ tử Tổ.
Về sau, Ngài được Tổ truyền tâm ấn và thống lãnh đồ chúng. Tùy duyên, Ngài đi vân du khắp nơi để giáo hóa làm lợi ích cho quần sanh. Khi tuổi đã già, Ngài du hóa đến nước Nguyệt Chí. Trong nước này có người dòng Bà–la–môn tên Cưu–ma–la–đa tuổi được 30 tu theo ngoại đạo. Ngài giáo hóa ông này xuất gia thọ giới và cho làm thị giả. Thấy cơ duyên đã mãn, Ngài gọi Cưu–ma–la–đa đến dặn dò nói kệ phó chúc:
地                                                  Hữu chủng hữu tâm địa
萌                                                  Nhân duyên năng phát manh
礙                                                  Ư duyên bất tương ngại
                                                  Đương sanh sanh bất sanh
(Có giống có đất tâm
Nhân duyên hay nẩy mầm
Đối duyên chẳng ngại nhau
Chính sanh, sanh chẳng sanh).
Cưu–ma–la–đa cung kính vâng dạy, đảnh lễ thọ lãnh. Ngài hiện 18 tướng thần biến rồi viên tịch. Đồ chúng hỏa táng và thu xá–lợi xây tháp cúng dường.

* Trang 44 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh