LOGO VNBET
Tổ Thứ 20
Tôn Giả XÀ DẠ ĐA

(Giữa thế kỷ VIII sau Phật Niết–bàn)
 
Tôn giả người Bắc Ấn, trước đã sẵn lòng mến đạo, thông hiểu đạo lý. Nhân vân du miền Trung Ấn gặp tổ Cưu–ma–la–đa, nhờ Tổ giải nghi, rồi phát tâm xuất gia. Sau khi được truyền tâm ấn, Ngài thống lãnh đồ chúng du hóa các nước, lần lượt đến thành La–duyệt. Trong thành này hiện có số đông chúng Tăng học đạo. Nghe tin Ngài, họ đua nhau đến yết kiến. Người dẫn chúng đến trước là Bà–tu–bàn–đầu. Ông này tu hành tinh tấn suốt ngày đêm không nằm và sáu thời lễ bái, mặc y vá, ăn một bữa, lòng đạm bạc không mong cầu. Ngài truyền dạy chánh pháp cho Bà–tu–bàn–đầu.
Một hôm Ngài gọi Bà–tu–bàn–đầu và dạy: “Đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay ta trao cho ông, ông nên truyền bá chớ để dứt mất”, nghe ta nói kệ:
生                                                         Ngôn hạ hiệp vô sanh
性                                                         Đồng ư pháp giới tánh
解                                                         Nhược năng như thị giải
                                                         Thông đạt sự lý cánh
(Nói ra hợp vô sanh
Đồng cùng tánh pháp giới
Nếu hay hiểu như thế
Suốt thông sự lý tột).
Bà–tu–bàn–đầu lễ bái vâng dạy. Ngài ngồi ngay trên tòa lặng lẽ quy tịch. Chúng hỏa táng thu xá–lợi xây tháp thờ.

 

* Trang 46 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh