LOGO VNBET
Tổ Thứ 21
Tôn Giả BÀ TU BÀN ĐẦU

(Cuối thế kỷ VIII sau Phật Niết–bàn)
 
Tôn giả họ Tỳ–xá–khư người nước La–duyệt, cha hiệu Quang Cái, mẹ là Nghiêm Nhất. Nguyên gia đình ông Quang Cái giàu có mà không con, hai ông bà đồng đi lễ tháp Phật ở phía bắc thành La–duyệt để cầu con, sau đó sinh ra Ngài. Thuở bé, Ngài ý chí siêu việt, đến 15 tuổi xin xuất gia với A–la–hán Quang Độ. Khi thọ giới được Bồ–tát Tỳ–bà–ha truyền cho. Ngài mộ hạnh của tổ Ca–diếp nên tập tu theo pháp Đầu–đà. Lúc gặp tổ Xà–dạ–đa kích khởi phát sanh đại huệ và được truyền pháp.
Ngài thống lãnh đồ chúng du hóa khắp nơi, lần lượt đến nước Na–đề và được vua nước này là Thường Tự Tại mời vào cung thuyết pháp. Tại đây, Ngài gặp thái tử Ma–noa–la và nhớ lời huyền ký năm xưa mà độ cho thái tử xuất gia. Ngài liền triệu tập Thánh chúng vào hoàng cung làm lễ xuất gia thọ giới cho Ma–noa–la. Ma–noa–la rất hoan hỷ được thọ lãnh giới pháp. Sau đó, Ngài dẫn ma–noa–la sang hóa đạo nước khác. Khi nhân duyên đã mãn, Ngài gọi Ma–noa–la lại đọc kệ truyền pháp:
礙                                                         Bào huyễn đồng vô ngại
悟                                                         Như hà bất liễu ngộ
中                                                         Đạt pháp tại kỳ trung
                                                         Phi kim diệc phi cổ
(Bọt huyễn đồng không ngại
Tại sao chẳng liễu ngộ
Đạt pháp ngay trong ấy
Chẳng xưa cũng chẳng nay).
Truyền pháp xong, Ngài đang ngồi trên tòa, bỗng tung thân lên hư không, ngồi yên trên ấy. Bốn chúng quỳ bạch: “Chúng con

* Trang 47 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh