LOGO VNBET
muốn thờ xá–lợi, xin Tôn giả cho chúng con được thiêu lấy xá–lợi”. Thân Ngài liền hạ xuống ngồi yên chỗ cũ. Đồ chúng hỏa thiêu thu xá–lợi phụng thờ.
 
Tổ Thứ 22
Tôn Giả MA NOA LA

(Đầu thế kỷ IX sau Phật Niết–bàn)
 
Tôn giả dòng Sát–đế–lợi, con thứ 3 của vua Thường Tự Tại ở nước Na–đề. Khi Ngài sinh ra có nhiều điềm lạ, nên vua không dám lấy việc thế tục ràng buộc. Đến lúc gặp tổ Bà–tu–bàn–đầu, Ngài được 30 tuổi, vua cha cho phép xuất gia theo Tổ. Sau Ngài được Tổ truyền tâm pháp.
Ngài sang Tây Ấn giáo hóa, đến nước Nguyệt Chi, vua nước này là Bảo Ấn và Tỳ–kheo Hạc–lặc–na đồng đón tiếp, thỉnh về nội cung. Tại đây, Tỳ–kheo Hặc–lặc–na cầu pháp nơi Ngài và được ấn chứng kế thừa Tổ nghiệp với kệ phú pháp:
轉                                                         Tâm tùy vạn cảnh chuyển
幽                                                         Chuyển xứ thật năng u
性                                                         Tùy lưu nhận đắc tánh
                                                        Vô hỷ diệc vô ư
(Tâm theo muôn cảnh chuyển
Chỗ chuyển thật kín sâu
Theo dòng nhận được tánh
Không mừng cũng không lo).
Hạc–lặc–na vui vẻ kính vâng phụng hành. Ngài truyền pháp xong, lặng lẽ thị tịch ngay chỗ ngồi. Chúng hỏa táng và thu xá–lợi xây tháp phụng thờ.

* Trang 48 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh