LOGO VNBET
Tổ Thứ 23
Tôn Giả HẠC LẶC NA

(Giữa thế kỷ IX sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả dòng Bà–la–môn sinh tại nước Nguyệt Chi, cha hiệu Thiên Thắng, mẹ là Kim Quang. Năm 20 tuổi, Ngài xuất gia tu theo Phật giáo. Ngài ở ẩn trong đám rừng xanh ngót 9 năm, chỉ làm bạn với bầy hạc và chuyên tụng kinh Đại Bát–nhã. Năm 30 tuổi, Ngài gặp tổ Ma–noa–la và được truyền tâm ấn. Ngài dẫn chúng du hóa miền Trung Ấn. Tại đây, Ngài giáo hóa một người đệ tử tên là Sư Tử.
Về sau Ngài truyền trao tâm pháp và có lời căn dặn:
– Năm mươi năm sau khi ta diệt độ, tai nạn sẽ phát khởi ở Bắc Ấn, ông nên ghi nhớ điều đó.
Sư Tử thưa:
– Con muốn du phương, thỉnh thầy chỉ dạy.
Ngài bảo:
Nay ta đã già, giờ Niết–bàn sắp đến, Đại pháp nhãn tạng của Như Lai giao lại cho ông, ông đến nước khác. Song nước ấy có tai nạn liên hệ đến thân ông. Ông phải dè dặt, truyền trao sớm chớ để đoạn mất. Nghe ta nói kệ:
時                                                         Nhận đắc tâm tánh thờ
議                                                         Khả thuyết bất tư nghì
得                                                         Liễu liễu vô khả đắc
                                                        Đắc thờ bất thuyết tri
(Khi nhận được tâm tánh
Mới nói chẳng nghĩ bàn
Rõ ràng không chỗ được
Khi được không nói biết).
Truyền pháp xong, Ngài phi thân lên hư không hiện 18 pháp thần biến, rồi trở lại chỗ ngồi lặng lẽ thị tịch.

* Trang 49 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh