LOGO VNBET
Ngài bảo:
– Xưa ta được truyền y vì thầy ta bị nạn truyền pháp không rõ ràng. Nay ông được truyền, mọi người đều biết, cần y làm gì, chỉ cần hóa đạo.
Nói xong, Ngài thị hiện thần biến rồi vào Niết–bàn. Đồ chúng thu xá–lợi xây tháp thờ.
Tổ Thứ 26
Tôn Giả BẤT NHƯ MẬT ĐA

(Giữa thế kỷ X sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả dòng Sát–đế–lợi ở Nam Ấn, con vua Đức Thắng. Lúc bé, Ngài đã sùng mộ Phật giáo, tánh tình thuần lương, thông minh xuất chúng. Vì can thiệp với vua cha về việc hại tổ Bà–xá–tư–đa, Ngài bị hạ ngục. Sau khi được thả, Ngài lấy cớ bệnh, từ ngôi thái tử, xin xuất gia với tổ Bà–xá–tư–đa. Sau đó, Ngài được Tổ truyền tâm ấn, đi giáo hóa các nơi.
Ngài sang Đông Ấn hoằng hóa, gặp và độ Bát–nhã–đa–la. Ngài ở Đông Ấn ngót 60 năm hoằng truyền chánh pháp. Thấy cơ duyên sắp mãn, Ngài gọi Bát–nhã–đa–la đến truyền pháp với bài kệ:
藏                                                         Chơn tánh tâm địa tàng
尾                                                         Vô đầu diệc vô vĩ
物                                                         Ứng duyên nhi hóa vật
便                                                          Phương tiện hô vi trí
(Kho tâm địa chân tánh
Không đầu cũng không đuôi
Hợp duyên tùy hóa vật
Phương tiện gọi là trí).
Ngài từ giả vua Kiên Cố rằng:
Đại vương gánh vác việc nước, ủng hộ Tam bảo đều được an ổn. Vì tôi hóa duyên đã hết, không vì quyến luyến ân đức đại

* Trang 52 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh