LOGO VNBET
Tổ Thứ 28
Tôn Giả BỒ ĐỀ ĐẠT MA

(Đầu thế kỷ thứ XI sau Phật Niết–bàn.
Tổ thứ 28 Tây Thiên, Sơ tổ Đông Độ)
Tôn giả dòng Sát–đế–lợi, con thứ 3 của vua nước Hương Chí miền Nam Ấn. Thuở nhỏ, Ngài đã có chí siêu việt và đặc tài hùng biện. Nhân vua Hương Chí thỉnh tTổ Bát–nhã–đa–la vào cung cúng dường, Ngài mới có duyên gặp Tổ. Qua cuộc nghiệm vấn về hạt châu, Tổ biết Ngài là người siêu quần bạt tục sẽ kế thừa Tổ vị. Sau khi vua cha băng hà, Ngài quyết chí xuất gia cầu xin tổ Bát–nhã độ làm đệ tử, Tổ hoan hỷ làm lễ thế phát và truyền giới Cụ túc. Tổ bảo Ngài:
– Hoàng tử đối các pháp đã được thông suốt, nay nên đổi hiệu là Bồ–đề–đạt–ma.
Một hôm, Tổ gọi Ngài đến truyền pháp và dặn:
– Ông tạm giáo hóa ở nước này, sau sang Trung Hoa mới thật là nhân duyên lớn. Song, đợi ta diệt độ khoảng 60 năm sau hãy đi. Nếu ông đi sớm, sau e có việc không tốt.
Sau một thời gian giáo hóa tại Nam Ấn, Ngài nhớ lời thầy dạy sang Trung Hoa hoằng pháp. Ngài ở trên thuyền mất 3 năm mới cặp bến Quảng Châu, nhằm đời nhà Lương niên hiệu Phổ Thông năm đầu, ngày 21 tháng 9 năm Canh Tý (520). Ban đầu, Ngài gặp vua Lương Võ Đế, nhưng sau đó biết chưa đủ duyên nên qua chùa Thiếu Lâm ngồi quay mặt vào vách 9 năm.
Có thiền tăng tên Thần Quang đến cầu đạo, Ngài ấn chứng làm Tổ kế thừa và ban cho pháp danh Huệ Khả với bài kệ:
土                                                         Ngô bổn lai tư độ
情                                                         Truyền pháp cứu mê tình
五葉                                                          Nhất hoa khai ngũ diệp
成                                                         Kết quả tự nhiên thành

* Trang 54 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh