LOGO VNBET
Đạo Tín theo hầu hạ Sư suốt 9 năm. Sau Đạo Tín đến Kiết Châu thọ giới, rồi trở lại hầu thầy rất cần mẫn. Sư thường dùng lý huyền diệu gạn hỏi, biết Đạo Tín đã thể nhập diệu pháp bèn truyền y pháp và nói kệ:
地                                                         Hoa chủng tuy nhân địa
生                                                         Tùng địa chủng hoa sanh
種                                                         Nhược vô nhân hạ chủng
                                                         Hoa địa tận vô sanh
(Giống hoa tuy nhân đất
Từ đất giống hoa sanh
Nếu không người gieo giống
Hoa, đất trọn không sanh).
Sư đến Thư Châu, ngụ tại chùa Sơn Cốc. Sau khi đăng tòa thuyết pháp, Sư đứng ngay thẳng dưới cây đại thọ chắp tay thị tịch. Lúc ấy là ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần, niên hiệu Đại Nghiệp thứ 2 (606) nhà Tùy. Sự có trước tác bài “Tín tâm minh” là một tác phẩm trọng yếu của thiền tông hiện còn lưu hành. Vua Huyền Tông đời Đường truy phong hiệu là Giám Trí thiền sư. Thiền tông Trung Hoa tôn xưng Sư là Đệ tam Tổ sư.
Tổ Thứ 31
Thiền sư ĐẠO TÍN – ĐẠI Y

(580 – 651)
Sư họ Tư Mã, tổ tiên quê ở Hà Nội, thân phụ dời về Kỳ Châu huyện Quảng Tế, mới sinh Sư. Sư xuất gia từ thuở đầu còn để chóp và có ý chí siêu việt khác hẳn người thường. Năm 14 tuổi, Sư gặp tổ Tăng Xán và theo tu học 9 năm được trao chánh pháp. Từ đó luôn tinh tấn trọn ngày đêm không nằm.
Một lần, Sư đến huyện Huỳnh Mai, giữa đường gặp một đứa bé dáng vẻ khôi ngô, độ chừng bảy tuổi. Sư bèn thâu nhận đứa bé làm đệ tử, đặt tên là Hoằng Nhẫn. Khi Hoằng Nhẫn trưởng

* Trang 57 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh