LOGO VNBET
(Đất tâm chứa các giống
Gặp ướt liền nảy mầm
Hoa tam–muội không tướng
Nào hoại nào lại thành?)
Ngày 11 tháng 8 năm Giáp Thân (744) niên hiệu Thiên Bảo thứ 3, đời vua Đường Túc Tông, Sư viên tịch tại Hoành Nhạc, thọ 67 tuổi. Vua ban hiệu là Đại Huệ thiền sư, tháp hiệu Thắng Luân. Cao đồ của Sư có đến 6 người, trong đó thiền sư Đạo Nhất được Sư ấn chứng kế thừa tông môn.
 
Tổ Thứ 35
Thiền sư MÃ TỔ – ĐẠO NHẤT

(709 – 788)
Tổ sư họ Mã, sinh năm Kỷ Dậu (709), niên hiệu Cảnh Long thứ 3 đời vua Đường Trung Tông tại Thập Phương, Hán Châu. Thuở nhỏ Sư dung mạo lạ thường, đi như trâu, nhìn như cọp, lưỡi dài dưới mũi, dưới chân có hai khu ốc. Lúc bé Sư đến chùa La Hán xuất gia với Hòa thượng Đường ở Từ Châu. Sau Sư thọ Cụ túc với luật sư Viên ở Du Châu.
Đời Đường khoảng niên hiệu Khai Nguyên (713–742), Sư tập thiền tại ở viện truyền pháp tại Hoành Nhạc do thiền sư Hoài Nhượng hướng dẫn. Đồng môn với Sư có sáu người, nhưng chỉ có Sư được Tổ truyền tâm ấn.
Sau Sư từ biệt thầy đến Kiến Dương ở ngọn Phật Tích, kế dời sang Lâm Xuyên, lại đến núi Cung Công Nam Dương. Niên hiệu Đại Lịch (765), Liên soái Lộ Từ Cung và Linh Phong thỉnh Sư đăng đàn thuyết pháp.
Sư có bài kệ dạy đạo với các đồ đệ như sau:
說                                                         Tâm địa tùy thờ  thuyết
寧                                                         Bồ đề diệc kỳ ninh
礙                                                         Sự lý câu vô ngại
                                                         Đương sanh tứ bất sanh

* Trang 62 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh