LOGO VNBET
(Đất tâm tùy thời nói
Bồ–đề cũng thế thôi
Sự lý đều không ngại
Chính sanh mà chẳng sanh).
Đời vua Đường Đức Tông, niên hiệu Trinh Nguyên thứ 4, Mậu Thìn (788), tháng Giêng Sư lên núi Thạch Môn, Kiến Xương. Đến ngày mồng 4 tháng 2, Sư có chút bệnh, tắm gội xong, ngồi kết–già mà thoát hóa, thọ 80 tuổi, được 60 tuổi hạ. Vua ban thụy là Đại Tịch thiền sư. Đệ tử nối pháp có thiền sư Hoài Hải.
Tổ Thứ 36
Thiền sư BÁCH TRƯỢNG – HOÀI HẢI

(720 – 814)
Sư họ Vương, sinh năm Canh Thân (720), niên hiệu Khai Nguyên thứ 8 triều vua Đường Huyền Tông tại Trường Lạc, Phước Châu. Lúc bé theo mẹ đến chùa lễ Phật, Sư chỉ tượng Phật hỏi:
– Đây là gì?
Mẹ bảo:
– Là Phật!
Sư nói:
– Hình dung không khác với người, con sau cũng sẽ làm Phật!
Sư xuất gia khi còn để chỏm và chuyên trì giới định tuệ. Sau Sư đến học thiền với Mã Tổ và được cử làm thị giả.
Sư về trụ núi Đại Hùng ở Hồng Châu. Ngọn núi này cao đến trăm trượng nên người đời gọi Sư là Bách Trượng. Đồ chúng theo Sư tu học rất đông, nổi bậc nhất là Hy Vận và Linh Hựu.
Hàng ngày, Sư đều dẫn đầu đại chúng làm việc. Sư có câu nói: “Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực” trở thành một pháp ngữ nổi tiếng trong thiền môn. Sư có soạn bộ Bách trượng thanh quy để làm quy tắc cho thiền môn.
      Đời Đường Hiến Tông, năm Nguyên Hòa thứ 9, Giáp Ngọ (814), ngày 17 tháng Giêng, Sư thị tịch, thọ 95 tuổi. Vua ban

* Trang 63 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh