LOGO VNBET
thụy là Đại Trí thiền sư, tháp hiệu Đại Bảo Thắng Luân. Đệ tử nối pháp Sư có thiền sư Hy Vận.
Tổ Thứ 37
Thiền sư HOÀNG BÁ – HY VẬN

(...? – 850)
Sư quê ở tỉnh Mân (Phước Kiến), Hồng Châu, thuở nhỏ xuất gia tại quê nhà. Trên trán Sư có cục thịt nổi vun lên như hạt châu, âm thanh trong trẻo, ý chí đạm bạc.
Sư đến kinh đô tìm Mã Tổ để học đạo, nhưng Mã Tổ đã viên tịch nên tìm đến Thạch Môn lễ tháp rồi ra mắt và ở lại pháp hội của tổ Bách Trượng.
Sau Sư về trú trì chùa Đại An ở Hồng Châu, rồi lại đến chùa Khai Nguyên trong tỉnh, nơi nào đồ chúng cũng rất đông.
Về sau, Tướng quốc Bùi Hưu đến trấn Uyển Lăng lập đại Thiền Uyển thỉnh Sư làm hóa chủ ở đó. Vì mến núi cũ nên Sư lấy hiệu là Hoàng Bá.
Năm Canh Ngọ (850), niên hiệu Đại Trung thứ 3 triều vua Tuyên Tông nhà Đường, Sư thị tịch tại Hoàng Bá. Vua sắc thụy là Đoạn Tế thiền sư, tháp hiệu Quảng Nghiệp. Sư có để lại bài kệ thị chúng:
常                    Trần lao quýnh thoát sự phi thường
場                    Hệ bã thằng đầu tố nhất trường
骨                    Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt
                   Tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương
(Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường
Đầu dây nắm chặt giữ lập trường
Chẳng phải một phen xương lạnh buốt
Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương).
Đệ tử nối pháp Sư có thiền sư Nghĩa Huyền, khai Tổ tông Lâm Tế.

 

* Trang 64 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh