LOGO VNBET
Tổ Thứ 40
Đời Thứ 3 Tông Lâm Tế
Thiền sư NAM VIỆN – HUỆ NGUNG


(860 – 950)
Cho đến nay, chúng ta chưa biết danh tánh của Sư. Chỉ biết Sư sinh năm Canh Thìn (860), niên hiệu Hàm Thông năm đầu, triều vua Đường Ý Tông, tại xứ Hà Bắc, Trung Quốc. Sư nối pháp tổ Hưng Hóa Tồn Tương làm Tam tổ tông Lâm Tế. Sư trú trì Nam Viện tại Nhữ Châu (nay là huyện Lâm An, tỉnh Hà Nam) nên người đời gọi Sư là Nam Viện Huệ Ngung. Sư còn có hiệu Bảo Ứng nên thời nhân gọi Bảo Ứng Hòa thượng.
Sư thượng đường dạy chúng:
Trên cục thịt đỏ vách đứng ngàn nhẫn.
Có vị Tăng hỏi:
Trên cục thịt đỏ vách đứng ngàn nhẫn, đâu chẳng phải lời của Hòa thượng?
Sư đáp: Phải.
Vị Tăng ấy liền giở giường thiền. Sư đánh bảo:
Con lừa mù!
Sư tịch năm Canh Tuất (950), niên hiệu Bảo Đại thứ 8 triều vua Đường Nguyên Tông nhà Nam Đường (thời Ngũ Đại), thọ 91 tuổi. Đệ tử nối pháp Sư có thiền sư Diên Chiểu.

* Trang 67 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh