LOGO VNBET
Tổ Thứ 41
Đời Thứ 4 Tông Lâm Tế
Thiền sư PHONG HUYỆT – DIÊN CHIỂU

(896 – 973)
Sư họ Lưu, sinh năm Bính Thìn (896) tại Dư Hàng, thuở nhỏ tỏ ra là người thông minh, kinh sách đọc qua đều thuộc làu. Phụ thân muốn Sư đi thi làm quan, nhưng lên đến kinh đô, Sư tới chùa Khai Nguyên xuất gia với luật sư Trí Cung.
Năm 20 tuổi, sau khi thọ Cụ túc, Sư chuyên nghiền ngẫm bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa. Sư từng đến yết kiến thiền sư Cảnh Thanh tại Việt Châu; đến đạo tràng Hoa Nghiêm tại Nhượng Châu được sung chức Duy–na.
 Sư đến đạo tràng của Nam Viện và đắc pháp tại đây và ở lại hầu Tổ 6 năm.
Niên hiệu Trường Hưng thứ 2, Tân Mão (931) nhà Hậu Đường, Sư sang Nhữ Thủy trụ tại chùa Phong Huyệt. Chùa lúc này hư sụp, Sư ở đây bảy năm tròn, đàn việt biết được chung sức trùng tu ngôi đại tự. Năm Thiên Phúc thứ 2, Đinh Dậu (937) triều Ngụy Tấn, ngày rằm tháng Giêng, Sư bắt đầu khai pháp, độ chúng vô lượng.
Niên hiệu Khai Bảo thứ 6, Quý Dậu (973) triều vua Tống Thái Tổ nhà Bắc Tống, ngày mồng một tháng 8, Sư lên tòa nói kệ:
物                  Đạo tại thừa thời tu tế vật
騰                  Viễn phương lai  mộ tự đằng đằng
似                  Tha niên hữu tẩu tình tương tợ
                 Nhật nhật hương yên dạ dạ đăng
(Phải thời truyền đạo lợi quần sanh
Chẳng quản phương xa tự vươn lên
Năm khác có người dòng giống đó
Ngày ngày hương khói đêm đêm đèn).
Đến ngày rằm, Sư ngồi kết–già thị tịch, thọ 78 tuổi đời với 59 tuổi hạ. Nối pháp Sư có thiền sư Tỉnh Niệm.

* Trang 68 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh