LOGO VNBET
Tổ Thứ 42
Đời Thứ 5 Tông Lâm Tế
Thiền sư THỦ SƠN – TỈNH NIỆM

(926 – 993)
Sư họ Địch, sinh năm Bính Tuất (926), quê quán tại Lai Châu (huyện Dịch, Sơn Đông). Ban đầu Sư xuất gia tại chùa Nam Thiền ở quê nhà. Sau khi thọ Cụ túc, Sư dạo khắp các thiền hội, thường tụng kinh Pháp Hoa nên người đời gọi là Niệm Pháp Hoa. Sau Sư đến hội của thiền sư Phong Huyệt và nơi đây Sư ngộ đạo.
Sư đến trụ Thủ Sơn, Nhữ Châu (Lâm Nhữ, Hà Nam) đời thứ nhất nên mọi người gọi Sư là Thủ Sơn thiền sư.
Đời Bắc Tống triều vua Thái Tông, niên hiệu Thuần Hòa thứ 3, Nhâm Thìn (992), vào giờ Ngọ ngày mồng 4 tháng chạp, Sư thượng đường nói kệ:
七                                        Kim niên lục thập thất
日                                             Lão bệnh tùy duyên thả khiển nhật
事                             Kim niên ký khước lai niên sự
                             Lai niên ký trước kim triêu nhật
(Năm nay sáu mươi bảy
Già bệnh tuỳ duyên cho qua ngày
Năm này nhớ lại việc năm tới
Năm tới lại nhớ việc sáng nay).
Đúng năm sau Quý Tỵ (993), như ngày giờ nói trên Sư tập chúng nói kệ:
身                  Bạch ngân thế giới kim sắt thân
真                  Tình dữ vô tình cộng nhất chân
照                  Minh ám tật thờ đô bất chiếu
                 Nhật luân ngọ hậu thị toàn thân

* Trang 69 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh