LOGO VNBET
chùa Thái Bình ở Phần Dương (Sơn Tây). Suốt 30 năm Sư không ra khỏi cửa nên mọi người kính ngưỡng gọi là Phần Dương.
Năm Giáp Tý (1024), niên hiệu Thiên Thánh thứ 2 đời vua Tống Nhân Tông nhà Bắc Tống, Y Lý Hầu ở phủ Long Đức cho người nhiều lần mời Sư đến trú trì chùa Thừa Thiên, nhưng Sư lấy cớ bệnh già thoái thác. Cuối cùng, Sứ giả cứ nài nỉ mãi, Sư bảo chúng sửa soạn hành lý và hỏi có ai theo Sư được. Nhiều vị xin đi theo, nhưng Sư hỏi vẫn chưa khế ngộ. Chỉ có thị giả trả lời rằng: “Con theo được, Hòa thượng đến đâu thì con đến đó”. Sư bảo: “Ông theo Lão tăng được”.
Nói xong, Sư bảo sứ giả: “Ta đi trước đây!” và an nhiên thị tịch. Thị giả đứng khoanh tay tịch theo. Sư thọ 78 tuổi và 56 hạ lạp, thụy hiệu Vô Đức thiền sư. Tác phẩm là Phần Dương Vô Đức thiền sư ngữ lục. Nối pháp Sư có thiền sư Từ Minh.
Tổ Thứ 44
Đời Thứ 7 Tông Lâm Tế
Thiền sư THẠCH SƯƠNG – SỞ VIÊN

(988 – 1041)
Sư họ Lý, sinh năm Mậu Tý (988) tại Thạch Sương, Đàm Châu (Quảng Tây), Trung Quốc. Năm 22 tuổi xuất gia tại chùa Ẩn Tịnh ở Tương Sơn, Thành Nam với hiệu là Từ Minh. Sau một thời gian, được sự khuyến khích của từ mẫu, Sư du phương học đạo. Nghe danh thiền sư Thiện Chiêu ở Phần Dương là bậc đại tri thức, Sư lặn lội tìm đến học đạo và đắc pháp tại pháp hội này. Sư ở lại đây hầu hạ thêm 7 năm.
Sau nhiều năm giáo hóa khắp nơi, cuối cùng Sư trụ tại Sở Viên ở Thạch Sương. Sư thượng đường dạy chúng:
Một hét phân chủ khách, chiếu dụng đồng thời hành, cần hội ý trong ấy, giữa trưa là canh ba.
Vào năm Tân Tỵ (1041), niên hiệu Khang Định triều vua Tống

* Trang 71 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh