LOGO VNBET
Nhân Tông, ngày mồng 5 tháng Giêng, Sư tắm gội xong, ngồi kết–già từ biệt đại chúng rồi thị tịch, thọ 54 tuổi, được 32 tuổi hạ. Nhục thân được an trú trong bảo tháp tại Thạch Sương. Đệ tử nối pháp Sư có thiền sư Phương Hội và Huệ Nam về sau lập thành pháp phái Lâm Tế Dương Kỳ và Lâm Tế Hoàng Long.
Tổ Thứ 45
Đời Thứ 8 Tông Lâm Tế
Thiền sư DƯƠNG KỲ – PHƯƠNG HỘI

(...? – 1054)
Sư họ Lãnh, quê quán tại Nghi Xuân, Viên Châu (Giang Tây), Trung Quốc. Thuở nhỏ Sư tính tình lanh lẹ hoạt bát. Một lần đến Cửu Phong, Sư thấy quyến luyến nên phát tâm xuất gia với đạo hiệu Phương Hội.
Sau, Sư theo tổ Từ Minh học đạo và tỏ ngộ ý thiền. Khi Từ Minh về Hưng Hóa, Sư trở lại Cửu Phong và trụ tại núi Dương Kỳ nên mọi người gọi Sư là Dương Kỳ.
Đời vua Tống Nhân Tông nhà Bắc Tống, niên hiệu Khánh Lịch thứ 6, Bính Tuất (1046), Sư dời về ở chùa Hải Hội, núi Vân Cái, Đàm Châu.
Đến niên hiệu Hồng Hựu thứ 6, Giáp Ngọ (1054), Sư thị tịch, tháp mộ tại núi Vân Cái. Những lời dạy của Sư được biên tập thành Dương Kỳ Phương Hội ngữ lục. Đệ tử nối pháp của Sư có thiền sư Thủ Đoan.

* Trang 72 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh