LOGO VNBET
Tổ Thứ 46
Đời Thứ 9 Tông Lâm Tế
Thiền sư BẠCH VÂN – THỦ ĐOAN
白 雲 守 端 禪 師
(1025 – 1072)
Sư họ Cát, sinh năm Ất Sửu (1025), niên hiệu Thiên Thánh thứ 3 đời vua Nhân Tông triều Bắc Tống, tại Hành Dương (Hồ Nam), Trung Quốc. Thuở nhỏ Sư theo Nho học, đến năm 20 tuổi theo Úc Sơn Chủ ở Trà Lăng xuất gia. Khi đến pháp hội của tổ Dương Kỳ thì Sư tỏ ngộ.
Sau Sư theo lời thỉnh cầu của thiền sư Cư Nột đến trú trì chùa Thừa Thiên ở Lô Phụ. Kế đến lần lượt trú trì các chùa Viên Thông, Pháp Hoa, Long Môn, Hưng Hóa, Hải Hội v.v..., nơi nào đồ chúng cũng tụ hội đông đảo.
Đến niên hiệu Hy Ninh thứ 5, Nhâm Tý (1072), đời vua Thần Tông triều Bắc Tống, Sư thị tịch thọ 48 tuổi, tác phẩm để lại có Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư ngữ lục; Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư quảng lục. Đệ tử nối pháp Sư có thiền sư Pháp Diễn.
Tổ Thứ 47
Đời Thứ 10 Tông Lâm Tế
Thiền sư NGŨ TỔ – PHÁP DIỄN

五 祖 法 演 禪 師
(1024 – 1104)
Sư họ Đặng, sinh năm Giáp Tý (1024) tại Ba Tây, Miên Châu (Miên Dương, Tứ Xuyên). Năm 35 tuổi, Sư xuất gia thọ giới Cụ túc, sau đó đến Thành Đô học luận Bách Pháp và Duy thức. Sư đi tham phương, đến pháp hội của thiền sư Viên Chiếu Tông Bổn, thiền sư Phù Sơn Pháp Viễn nhưng đều không thỏa mãn. Sau Sư đến pháp hội của thiền sư Bạch Vân–Thủ Đoan. Đến nơi Sư hỏi

* Trang 73 *
device

lại việc vị Tăng hỏi châu Ma–ni. Bạch Vân liền nạt. Sư lãnh ngộ dâng bài kệ:
前 一 片 閑 田 地
叉 手 叮 嚀 問 祖 翁
幾 度 賣 來 還 自 買
為 憐 松 竹 引 清 風  
(Sơn tiền nhất phiến nhàn điền địa
Xoa thủ đinh ninh vấn tổ ông
Kỷ độ mãi lai hoàn tự mại
Vi lân tùng trúc dẫn thanh phong).
Tổ Bạch Vân ấn chứng cho Sư kế thế làm Tổ thứ 10 tông Lâm Tế.
Ban đầu Sư ra trú trì chùa Tứ Diện, sau dời về Bạch Vân và cuối cùng về núi Ngũ Tổ ở Đông Sơn nên người đời gọi Sư là Ngũ Tổ Pháp Diễn.
Sư có ba cao đồ: Phật Giám–Huệ Cần, Phật Nhãn–Thanh Viễn và Phật Quả–Khắc Cần nên thời nhân gọi là ba ông Phật.
Niên hiệu Sùng Ninh thứ 3, triều vua Huy Tông nhà Bắc Tống, Giáp Thân (1104), ngày 25 tháng 6, Sư thượng đường từ biệt chúng:
Hòa thượng Triệu Châu có câu rốt sau, các ông làm sao lãnh hội, thử ra nói xem? Nếu lãnh hội được chẳng ngại sống thong dong tự tại, bằng chưa được thế, việc tốt này làm sao nói?
Sư im lặng giây lâu nói:
Nói thì nói rồi, chỉ là các ông chẳng biết. Cần hiểu chăng? Giàu hiềm ngàn miệng ít, nghèo hận một thân nhiều. Trân trọng!
Sư rời pháp tòa về trượng thất tắm gội sạch sẽ, nằm cát tường thị tịch. Tác phẩm có Pháp Diễn thiền sư ngữ lục. Đệ tử nối pháp có thiền sư Khắc Cần.

* Trang 74 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh