LOGO VNBET
Hiếu Tông nhà Nam Tống, Sư thị tịch, thọ thế 77 tuổi. Tác phẩm gồm có Mật Am Hòa thượng ngữ lục. Đệ tử nối pháp có thiền sư Tổ Tiên.
Tổ Thứ 52
Đời Thứ 15 Tông Lâm Tế
Thiền sư PHÁ AM – TỔ TIÊN
破 庵 祖 先 禪 師
(1136 – 1211)
 
Sư họ Vương, sinh năm Bính Thìn (1136), niên hiệu Thiệu Hưng thứ 6 đời vua Cao Tông nhà Nam Tống tại xứ Quảng An, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sư đắc pháp với Tổ sư Am Kiệt, kế thừa y bát làm Tổ thứ 15 tông Lâm Tế thuộc pháp phái Dương Kỳ. Sư trước trú trì chùa Ngọa Long, sau về trụ tại Long Ẩn.
Sư viên tịch vào năm Tân Mùi (1211), nhằm niên hiệu Gia Định thứ 3 đời vua Ninh Tông triều Nam Tống, hưởng thọ 76 tuổi. Đệ tử nối pháp có ngài Sư Phạm.
Tổ Thứ 53
Đời Thứ 16 Tông Lâm Tế
Thiền sư VÔ CHUẨN – SƯ PHẠM

(1175 – 1249)
 
Sư họ Ung, hiệu Vô Chuẩn sinh năm Ất Mùi (1175), niên hiệu Thuần Hy thứ 2 đời vua Hiếu Tông triều Nam Tống tại Tử Đồng (nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên).
Năm lên 9 tuổi, Sư theo Âm Bình–Đạo Khâm xuất gia. Năm Giáp Dần (1194), Thiệu Hy năm đầu đời vua Ninh Tông nhà Nam Tống, Sư thọ Cụ túc. Năm sau, Mậu Tuất (1195), Khánh Nguyên năm đầu, Sư nhập hạ tại chùa Chính Pháp ở Thành Đô.

* Trang 78 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh