LOGO VNBET
Năm vừa tròn 20 tuổi theo học với tổ Tú Nham–Sư Thụy ở núi Dục Vương. Vì Sư nghèo không có đồ cạo tóc nên người đời gọi Sư là “Ô đầu tử” (ông đầu đen). Về sau, Sư nghe thiền sư Phá Am Tổ Tiên đang hoằng pháp tại núi Hoa Tú phía tây Tô Châu, Sư bèn đến xin nhập chúng y chỉ tu học. Trước khi viên tịch, Phá Am Tổ Tiên đã truyền trao y bát cho Sư kế thừa Tổ vị.
Năm Nhâm Thìn (1232), niên hiệu Thiệu Định thứ 5 triều vua Lý Tông nhà Nam Tống, Sư phụng sắc trú trì chùa Kính Sơn. Năm sau, Quý Tỵ (1233), Sư vào cung Từ Minh thuyết pháp, được nhà vua ban hiệu là Phật Giám thiền sư.
Vào này rằm tháng 3 năm Kỷ Dậu (1249), niên hiệu Thuần Hựu thứ 9 triều vua Lý Tông, Nam Tống, Sư viết hơn 20 trang di biểu để lại cho hàng môn đồ và 3 ngày sau thì thị tịch, thọ thế 65 tuổi.
Sư đã để lại một số tác phẩm như: Vô Chuẩn Sư Phạm thiền sư ngữ lục, Vô Chuẩn Hòa thượng tấu đối ngữ lục. Đệ tử nối pháp có ngài Tổ Khâm.
Tổ Thứ 54
Đời Thứ 17 Tông Lâm Tế
Thiền sư TUYẾT NHAM – TỔ KHÂM
雪 巖 祖 欽 禪 師
(1204 – 1287)
Sư họ Tổ, hiệu Tuyết Nham, sinh năm Giáp Tý (1204), niên hiệu Gia Thái thứ 4 đời vua Ninh Tông nhà Nam Tống tại Vụ Châu (nay là Kim Hoa, Triết Giang), có thuyết nói là Sư sinh tại Chương Châu (nay là Chương Phố, Phước Kiến).
Năm lên 5 tuổi Sư phát tâm xuất gia, 16 tuổi được độ và 18 tuổi vân du khắp các chốn thiền lâm. Sư lần lượt đến tham yết thiền sư Đoản Bồng Viễn tại chùa Song Lâm, thiền sư Diệu Phong–Chi Thiện, Diệt Ông–Văn Lễ chùa Tịnh Từ nhưng không khế hợp. Về sau đến pháp hội Kính Sơn của ngài Vô Chuẩn–Sư

 

* Trang 79 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh