LOGO VNBET
thương nên có sự tỉnh ngộ. Sư bèn làm lễ xin thiền sư Hải Chu–Vĩnh Từ xuất gia làm Tăng. Tổ bèn sai Sư người nấu bếp. Một hôm trong lúc nấu cháo, Sư sơ ý để lửa cháy xém mặt mày. Khi lấy gương soi mặt, Sư chợt đại ngộ bèn lên trình kệ:
負 薪 和 尚 喚 為
火 燄 燒 眉 面 皮 急
祖 師 妙 旨 鏡 中 明
一 鑑 令 人 玄 要 得
(Phụ tân Hòa thượng hoán vi cức
Hỏa diệm thiêu my diện bì cấp
Tổ sư diệu chỉ kính trung minh
Nhất giám linh nhân huyền yếu đắc).
Sư được tổ Vĩnh Từ ấn khả truyền trao Tổ vị. Từ đó, danh tiếng Sư vang dội chấn động thiền lữ khắp 4 phương. Khi ra hoằng pháp, Sư trụ chùa Cao Phong, Nam Kinh, sau dời sang chùa Dực Thiện.
Vào ngày mồng 9 tháng 12 năm Nhâm Thìn (1472) niên hiệu Thành Hòa thứ 8 triều vua Minh Hiến Tông, Sư không bịnh thị tịch. Bảo tháp được kiến tạo tại chùa Đông Minh. Đệ tử nối pháp có thiền sư Bổn Thụy.
 
Tổ Thứ 63
Đời Thứ 26 Tông Lâm Tế
Thiền sư THIÊN KỲ – BỔN THỤY

(1433 – 1513)
Sư họ Giang, tự Thiên Kỳ sinh năm Quý Sửu (1433), niên hiệu Tuyên Đức thứ 8 đời vua Minh Tuyên Tông tại Chung Lăng (nay là Nam Xương, Giang Tây), Trung Quốc.
Năm 20 tuổi, Sư hốt nhiên ngộ lẽ sắc thân vô thường, bèn bỏ tục xuất gia. Sư đến tham học và đắc pháp với thiền sư Bảo Phong–Trí Tuyên, nối pháp tông Lâm Tế đời thứ 26.

* Trang 87 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh